. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Leabhran ainmean-ite Loch Abar ga chur air bhog - 15-OCT-2013 : Press Release Details

Naidheachdan

Leabhran ainmean-ite Loch Abar ga chur air bhog

15-DMH-2013

Leabhran ainmean-ite Loch Abar ga chur air bhog

Thid il r mu ainmean-ite Loch Abar a chur air bhog aig a' Mhd Niseanta Roghail an-diugh Dimirt 15 Dmhair 2013.

Chaidh an leabhran d-chnanach, A' Ghidhlig air Aghaidh na Tre: Garbh-Chrochan Loch Abar a chur ri chile le Dualchas Ndair na h-Alba (SNH) agus Ainmean-ite na h-Alba (AA).

Chaidh a dhanamh mar phirt de Bhliadhna an Ndair an Alba 2013 agus chaidh taic-airgid a bharrachd fhaighinn bho Shoillse.

Tha an leabhran a' taisbeanadh dualchas cultarach agus ndarra rasaig agus Loch Seile. B' e Dr Heather Clyne a tha a' bunntainn ris an sgre a rinn an rannsachadh le tranadh agus taic bho Dr Jacob King AA. Chaidh barrachd na ceud ainm-ite a chruinneachadh bho mhuinntir an ite.

Cha do nochd cuid de na h-ainmean-ite no na sgeulachdan ann an cl a-riamh roimhe.

Thuirt co-rdanaiche na prseict Emily NicDhmhnaill SNH, "Tha ainmean-ite ag innse an t-uabhas dhuinn mu dheidhinn cruth na tre agus na ceanglaichean eadar Gidhlig, an tr agus na daoine. Tha na ceanglaichean seo agus am fiosrachadh farsaing aig muinntir an ite, air a thoirt seachad bho ghinealach gu ginealach, aig cridhe an leabhrain seo."

Thuirt Eilidh Scammell AA, "Tha glidheadh nan ainmean-ite Gidhlig ann an Alba gu mr aig cridhe AA agus tha sinn gu math moiteil gun robh sinn an ss anns a' phriseict seo. Thathar an dchas gun gabh an obair seo cothrom a bharrachd dha na h-ainmean-ite a bhith be air cruth-tre Loch Abar san m ri teachd, gus an tid aig na h-ath ghinealaich an ceangal eadar a' chnain san tr a thuigsinn."

Airson lethbhreac an asgaidh fhaighinn den leabhrain cuir fios gu pubs@snh.gov.uk no 01738 458 530. Tha lethbhreac PDF ri fhaighinn air loidhne aig www.snh.gov.uk/gaelic.

CROCH

Notaichean do luchd-deasachaidh

Tha Dualchas Ndair na h-Alba na comhairle reachdail dhan riaghaltas air gach cuspair air ndar agus seallaidhean-tre air feadh Alba. Tha sinn airson cuideachadh a thoirt do dhaoine gus tuigse, luach agus tlachd fhaighinn bho ndar na h-Alba, an-drsta agus anns an m ri teachd. Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhail air www.snh.gov.uk. Tha SNH media cuideachd air Twitter aig https://twitter.com/SNH_Tweets.

Tha Bliadhna an Ndair an Alba 2013 a' danamh gairdeachas air lainneachd ndarra na h-Alba. 'S e com-pirticheas a th' ann eadar Riaghaltas na h-Alba, VisitScotland, EventScotland, Dualchas Ndair na h-Alba agus buidhnean eile nan roinnean poblach agus probhaideach. Airson barrachd fiosrachaidh air na tha a' tachart tron bhliadhna, tadhail air www.snh.gov.uk/natural.

Tha Ainmean-ite na h-Alba na chom-pirteachas comhairleachaidh niseanta airson ainmean-ite Gidhlig ann an Alba. 'S e an t-amas againn cruthan ceart de dh'ainmean-ite Gidhlig a stidheachadh airson mhapaichean, shoidhnichean is eile. Tadhail air www.ainmean-aite.org airson tuilleadh fiosrachaidh no airson an str-dta fhaicinn. Cuir fios gu Eilidh Scammell, Manaidsear Priseict 01471 888 120 escammell@ainmean-aite.org.

Is e com-pirteachas rannsachaidh a tha ann an Soillse a tha a' toirt cmhla Oilthigh na Gidhealtachd is nan Eilean (gu h-raidh Sabhal Mr Ostaig), Oilthigh Obar Dheathain, Oilthigh Ghlaschu is Oilthigh Dhn ideann. Airson tuilleadh fiosrachaidh tadhail air www.soillse.ac.uk.

Tha lethbhreac PDF den leabhrain ri fhaighainn aig www.snh.gov.uk/publications-data-and-research/publications/search-the-catalogue/publication-detail/?id=2064

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir fios gu: Emily NicDhmhnaill air 01463 725 148 no emily.macdonald@snh.gov.uk

 

Lochaber place-names booklet launched

A new guide to place-names in Lochaber will be launched at the Royal National Mod today Tuesday 15 October 2013.

The bilingual booklet, Gaelic in the Landscape: The Rough Bounds of Lochaber, was co-ordinated by Scottish Natural Heritage (SNH) and Ainmean-ite na h-Alba (AA).

It has been produced as part of the Year of Natural Scotland 2013 celebrations and received additional funding from Soillse.

The booklet celebrates the specific cultural and natural heritage of Arisaig and Loch Shiel. Local volunteer Dr Heather Clyne, with training and support from Dr Jacob King of AA, collected information on more than 100 place-names from members of the community.

Many of the place-names and associated stories have never appeared in print before.

Project co-ordinator, Emily MacDonald of SNH, said "Understanding the meaning behind place-names gives a real insight into the landscape and its links with people and the Gaelic language. This new bilingual publication, which focuses on local place name knowledge passed down through generations, really highlights these connections."

Eilidh Scammell of AA said, "The preservation of Scotland's Gaelic place-names is very much at the heart of AA and we are delighted to have been a part of this project, which we hope will secure their future in Lochaber's landscape, and help future generations understand the connections between the language and the land."

To receive a free copy of the booklet email pubs@snh.gov.uk or phone 01738 458530. A PDF version of the booklet is also available at www.snh.gov.uk.

ENDS

Notes to Editors

Scottish Natural Heritage is the government's adviser on all aspects of nature and landscape across Scotland. Our role is to help everyone understand, value and enjoy Scotland's nature now and in the future. For more information, visit our website at www.snh.gov.uk. SNH media is also now on Twitter at https://twitter.com/SNH_Tweets.

The Year of Natural Scotland 2013 is a celebration of Scotland's outstanding natural beauty. It's a partnership between the Scottish Government, VisitScotland, EventScotland, Scottish Natural Heritage and a range of public and private sector organisations. For information on events and activities throughout the year, visit www.snh.gov.uk/natural

Ainmean-ite na h-Alba (AA) ~ Gaelic Place-Names of Scotland ~ is the national advisory partnership for Gaelic place-names in Scotland. Our purpose is to agree correct forms of Gaelic place-names for maps, signs and general use. Visit www.ainmean-aite.org for more information or to consult the online database, the National Gazeteer of Gaelic Place-names. Contact: Eilidh Scammell, Project Manager 01471 888 120 escammell@ainmean-aite.org

Soillse is a Gaelic research project based around an academic partnership that comprises the University of the Highlands and Islands, Aberdeen University, Edinburgh University and Glasgow University. For further information visit www.soillse.ac.uk.

A PDF copy of the booklet is available at www.snh.gov.uk/publications-data-and-research/publications/search-the-catalogue/publication-detail/?id=2064

For media enquiries contact: Emily MacDonald on 01463 725 148 or email emily.macdonald@snh.gov.uk

 


Sgrobhadair: Emily MacDonald
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH