. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Ministear na h-rainneachd a' cur Sn Foghlaim Fidh air bhog - 29-JUN-2012 : Press Release Details

Naidheachdan

Ministear na h-rainneachd a' cur Sn Foghlaim Fidh air bhog

29-GMH-2012

Ministear na h-rainneachd a' cur sn foghlaim fidh air bhog

Tha Stewart Stevenson, Ministear na h-rainneachd agus Atharrachadh Gnth-thde Alba, a' cur lrach-ln r air bhog an-diugh (29 gmhios) aig Scone Game Fair.

S e lrach-ln r a th' ann an Sn Foghlaim Fidh do sgoilearan agus tidsearan, air a choimiseanachadh le Dualchas Ndair na h-Alba (SNH) s leth Chom-pirteachas Sitheann na h-Alba. Tha an lrach-ln a' toirt seachad fiosrachadh air cuspair nach bi sgoilearan air rannsachadh roimhe, ged a tha e na rud cudromach ann an eachdraidh agus cultur na h-Alba.

Bidh Sn Foghlaim Fidh a' cuideachadh clann ri ionnsachadh mu dheidhinn fidh agus a' riaghladh fidh a' cleachdadh geamannan, priseactan, tachartasan agus bhideothan agus a' sealltainn an turas bho na beanntan dha truinnsearan. Tha sgoiltean cuideachd air am brosnachadh a choinneachadh ri luchd-riaghlaidh nam fiadh agus ccairean sgreil gus ionnsachadh mu dheidhinn fidh air na beanntan agus mar a dh'fhaodadh iad sitheann a chcaireachd dhaibh fhin.

Airson faighinn gu sgoilearan air feadh Alba, tha Sn Foghlaim Fidh ri fhaighinn ann an Gidhlig agus Beurla. Seo a' chiad goireas mu fhiadh-bheatha a chaidh a chruthachadh airson Curaicealam airson Sr-mhathas. Gheibhear Sn Foghlaim Fidh sa Ghidhlig aig www.foghlam.scottish-venison.info.

Thuirt Stewart Stevenson, Ministear na h-rainneachd:

"Tha fidh aon de na beathaichean as suaicheanta ann an Alba agus tha an lrach-ln seo a' feuchainn ri ionnsachadh a thoirt do na ginealaichean ri thighinn air cudromachd fidh - an rainnean, mar a tha iad air an riaghladh agus na buaidhean a th' aca air rainneachd agus eaconomaidh na h-Alba.

"Tha an goireas seo a' cur taic ris a' Churaicealam airson Sr-mhathas agus bidh e gu math cuideachail ann an semraichean-teagaisg airson ag ionnsachadh mu dheidhinn fiadh-bheatha ann an Alba. Tha mi air mo dhigh gu bheil e ri fhaighinn ann am Beurla agus Gidhlig."

Thuirt Stephen Gibbs, Cathraiche, Com-pirteachas Sitheann na h-Alba:

"Tha seo a' cur gu mr ris na goireasan a th' againn mar-th. Tha sinn uile, le SNH is eile, ag obair cmhla gus tuigse air fidh rdachadh gnithean fidh agus an rainn, riaghladh, sitheann, ag ithe gu fallain is mar sin air adhart. Nam b' urrainn dhuinn daoine ga a ruigsinn an-drsta tro iomairtean mar seo, bidh seo gu mran feum do a h-uile duine aig a bheil idh ann am fidh anns an m ri teachd."

Thuirt Pete Moore, bho sioba riaghlaidh fiadh-bheatha SNH:

"Bidh an lrach-ln seo a' toirt cothrom do thidsearan agus sgoilearan tuilleadh ionnsachadh mu dheidhinn fidh agus sitheann. Tha na tachartasan a' toirt brosnachadh do chloinn ionnsachadh mu dheidhinn ciamar agus carson a tha fidh air an riaghladh agus cho luachmhor sa tha iad don eaconomaidh dthchail. Tha sinn an dchas gun toir an lrach Ghidhlig cothrom do bharrachd clann ionnsachadh mu dheidhinn fidh agus tha sinn a' danamh fiughair ri toraidhean na sgoiltean fhaicinn, a chuireas sinn air an lrach anns an m ri teachd."

CROCH

~

Fiosrachadh airson na meadhanan

Airson tuilleadh fiosrachaidh no dealbh, cuir fios do dh'oifigear meadhanan SNH:

Vicki Mowat, air 0131 316 2659 no vicki.mowat@snh.gov.uk no oifis na meadhanan ann an Inbhir Nis 01463 725 020 no 022.

Airson na meadhanan Gidhlig cuiribh fios gu:

Emily Edwards, SNH Inbhir Nis, 01463 725 148, emily.edwards@snh.gov.uk

NOTAICHEAN DO LUCHD-DEASACHAIDH

S e measgachadh de bhuidhnean poblach agus promhaideachd a th' ann an Com-pirteachas Sitheann na h-Alba a chuireas roimhe re rd ann a bhith a' riaghladh fidh agus ag rdachadh cothroman margaidheachd do shitheann fiadhaich agus cuideachd comh-lonadh iarraidheachd a' mhargaidh a bhrosnachadh ann a bhith a' riaghladh gu cramach treudan de dh'fhidh air tuathanasan fidh ann an sgrean dthchail na h-Alba. Airson tuilleadh fiosrachaidh, faic www.scottish-venison.info

Tha Dualchas Ndair na h-Alba na comhairle reachdail dhan riaghaltas air gach cuspair air ndar agus seallaidhean-tre air feadh Alba. Tha sinn airson cuideachadh a thoirt do dhaoine gus tuigse, luach agus tlachd fhaighinn bho ndar na h-Alba, an-drsta agus anns an m ri teachd. Airson tuilleadh fiosrachadh, tadhal air www.snh.gov.uk. Tha SNH media a-nis air Twitter www.twitter.com/SNHMedia#

~

Environment Minister launches deer education zone

Note: pictures available on request

Stewart Stevenson, Scotland's Minister for the Environment and Climate Change, is launching a unique educational website today (29 June) at the Scone Game Fair.

The Deer Education Zone is an interactive website for school children and teachers, commissioned by Scottish Natural Heritage (SNH) on behalf of the Scottish Venison Partnership. The project gives teachers and pupils information on a topic many won't have discovered before, despite it being an important part of Scotland's history and culture.

The Deer Zone helps children learn about deer and deer management through games, projects, activities and video clips, and shows them the journey of venison from the hill to their plates. Schools are also encouraged to meet up with deer managers and local chefs to learn about deer on the hills and about how to cook venison themselves.

To reach as many children as possible across Scotland, the Deer Zone is published in both English and Gaelic. It is also the first wildlife resource specifically designed for the Curriculum for Excellence. The Deer Education Zone can be found at www.education.scottish-venison.info.

Stewart Stevenson, Scotland's Minister for the Environment, said:

"Deer are one of Scotland's most iconic animals and this new website will help educate our future generations on the importance of deer - their habitats, how they are managed and their impact on the Scottish environment and economy.

"This resource supports the Curriculum for Excellence and will provide great assistance in our classrooms when learning about Scotland's wildlife. I am delighted that the website will be available in both English and Gaelic."

Stephen Gibbs, Chairman, the Scottish Venison Partnership, said:

"This is a very valuable addition to the existing resources available through our website. We, with SNH and others, are all working together to improve knowledge about deer - deer species and their habitat, management, venison, healthy eating and so on. If we can reach youngsters everywhere now through initiatives like this we are investing in the future of everyone who has an interest in Scotland's most iconic species."

Pete Moore, from SNH's wildlife management team, said:

"The Deer Education Zone will give teachers and pupils the chance to find out all about deer and venison. The activities encourage children to learn how and why deer are managed and discover their value to the rural economy. We hope that the Gaelic version of the site will allow as many children as possible to learn about deer and look forward to seeing some exciting results from schools, which we'll feature on the site in the future."

ENDS

Media queries

For more information or a picture, contact SNH press & public relations officer,

Vicki Mowat, on 0131 316 2659 or vicki.mowat@snh.gov.uk or the Inverness press office on 01463 725 020 or 022.

Airson na meadhanan Gidhlig cuiribh fios gu / For Gaelic media enquiries contact:

Emily Edwards, SNH Inverness, 01463 725 148, emily.edwards@snh.gov.uk

Notes to editor

The Scottish Venison Partnership is a cross-sector group of bodies, public and private committed to promoting high standards of deer management of wild deer and maximising the market potential of wild venison and also to promote the fulfilment of market demand with the responsible management of farmed herds of deer in rural Scotland. For more information, see www.scottish-venison.info.

Scottish Natural Heritage is the government's adviser on all aspects of nature and landscape across Scotland. Our role is to help everyone understand, value and enjoy Scotland's nature now and in the future. For more information, visit our website at www.snh.gov.uk. SNH media is also now on Twitter at www.twitter.com/SNHMedia#


Sgrobhadair: Vicki Mowat (Emily Edwards)
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH