. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Sprs leis an Fhis aig Beinn Eighe - 17-JUL-2012 : Press Release Details

Naidheachdan

Sprs leis an Fhis aig Beinn Eighe

17-IUCH-2012

Bidh filte air luchd-tadhail agus muinntir na sgre aig Tarmann Ndair Niseanta Beinn Eighe ann an Taobh Siar Rois Diardaoin 26 Iuchar gus Gidhlig agus ndair a mholadh.

Tha Dualchas Ndair na h-Alba a' cur latha snraichte air digh a bhios ln sprs a' toiseachadh aig 11m le cuairt treraichte le sgrobhadair Gidhlig ainmeil Ruairidh MacIlleathain. Bruidhnidh Ruairidh, aig a bheil idh mhr ann an ndair agus am blr a-muigh, air an dlth-cheangal eadar cnan agus tr.

Bidh biadh sgreil ri fhaighinn aig BBQ Scotland's Natural Larder a' gabhail a-staigh burgaran sthne air a dhanamh sitheann air a riaghladh gu seasmhachd air an tarmann agus greimean-bdh eile mar biadh na mara, air a chcaireachd a-muigh.

Feasgar, bidh luchd-ciil tlantach bho Fis Rois a' toirt seachad cuirm-chiil le cel traidiseanta a-muigh bho 2-4f mar phirt de Cilidh air Cuairt' air a' Ghidhealtachd. Bidh cuideachd tachartasan ealain agus cerdan agus treasure trail' a' tachairt tron latha.

Bidh an tachartas seo saor an-asgaidh ach molar ite a ghlidheadh air a' chuairt treraichte leis nach eil mran itean ri fhaighinn. Cuiribh fn gu Ionad-tadhail Beinn Eighe air 01445 760258 eadar 10m agus 5f airson tuilleadh fiosrachaidh.

CROCH

Cuiribh fios gu: Fearghas MacNill, dimh poblach SNH: 01463 725021

Airson na meadhanan Gidhlig cuiribh fios gu: Emily Edwards, SNH Inverness, 01463 725148 no emily.edwards@snh.gov.uk. Faic plana Gidhlig SNH aig: www.snh.gov.uk/about-snh/info-services/gaelic/

Tha Dualchas Ndair na h-Alba na comhairle reachdail dha Riaghaltas na h-Alba airson glidhteachas, rdachadh, toileachas, tuigse agus cleachdadh seasmhach don dualchas ndair. Airson barrachd fiosrachadh air SNH, thid dhan an lrach ln aig www.snh.gov.uk


Sgrobhadair: Fergus Macneill (Emily Edwards)
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH