. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Leabhar mu ainmean-Óite ann an ╠le agus Di¨ra ga cuir air bhog - 29-OCT-2011 : Press Release Details

Naidheachdan

Leabhar mu ainmean-Óite ann an ╠le agus Di¨ra ga cuir air bhog

29-D└MH-2011

Leabhar mu ainmean-Óite ann an ╠le agus Di¨ra ga cuir air bhog aig Ionad Chaluim Chille ╠le

An dŔidh greis-rannsachaidh trang, bidh an leabhar A' GhÓidhlig air Aghaidh na Týre: Ainmean-Óite ann an ╠le agus Di¨ra ga cuir air bhog aig Ionad Chaluim Chille ╠le, Bogh M˛r, Disathairne 29 DÓmhair aig 3.30f. Bidh an tachartas gu math neo-fhoirmeil, le sr¨bag ri fhaotainn agus taisbeanaidhean goirid bho sgioba na pr˛iseict.

Chaidh a' phr˛iseact a sti¨ireadh le Dualchais NÓdair na h-Alba (SNH) cuide ri Ainmean-└ite na h-Alba (A└A) ~ Gaelic Place-names of Scotland, le maoineachadh a bharrachd bho SOILLSE agus Iomairt GhÓidhlig ╠le agus Dhi¨ra.

Le trŔanadh agus taic bho A└A, rannsaich sgioba de shaor-thoilich, Rob Týgeir, Susan Campbell, Mary Richards, Mairi Trawber agus Heather Dewar barrachd air 400 ainmean bho mhuinntir nan eilean. Bidh an leabhar a' toirt blas dhen bheartas dualchais ann an ╠le agus Di¨ra. Bidh leth-breacan dhen leabhar ri fhaighinn an asgaidh aig an tachartas air 29/10 agus aig www.snh.gov.uk. Bidh fÓilte oirbh uile.

Thuirt sti¨iriche na pr˛iseict, Emily Edwards (SNH) "Tha deagh thuigse aig SNH air an dl¨th-cheangal eadar a' GhÓidhlig agus týrean na h-Alba. Tha an leabhar ¨r dÓ-chÓnanach seo, a chuireas cudrom air an t-e˛las a th' aig muinntir an Óite, a' dearbhadh an ceangal lÓidir seo. Tha muinntir ╠le agus Di¨ra air a bhith aig cridhe na pr˛iseict seo agus tha sinn fada nan comain airson a' toirt seachad an ¨ine agus e˛las s˛nraichte mu na týrean sa bheil iad a' fuireach. Tha sinn uabhasach toilichte a bhith a' cur an leabhar ¨r inntinneach seo air bhog ann an ╠le."

Thuirt Michelle Cotter bho A└A "Le taing do SNH, SOILLSE agus Iomairt GhÓidhlig ╠le & Dhi¨ra airson taic a chumail ris a' phr˛iseact seo, tha muinntir nan eilean air tabhartas luachmhor a chur ri rannsachadh ainmean-Óite GhÓidhlig agus obair Ainmean-└ite na h-Alba. Tha sinn gu m˛r airson taic a chur ri tuilleadh pr˛iseactan coltach ris san Óm ri teachd."

English version

Islay and Jura Place-names book to launch at Ionad Chaluim Chille ╠le

After busy months of research and editing, Gaelic in the Landscape ~ Place-names on Islay and Jura will be launched at Ionad Chaluim Chille ╠le, Bowmore on Saturday 29 October at 3.30pm. The launch will be an informal event, with refreshments and short presentations by the project team and researchers.

The project was co-ordinated by Scottish Natural Heritage (SNH) and Ainmean-└ite na h-Alba (A└A) ~ Gaelic Place-names of Scotland, with additional funding from SOILLSE and Iomairt GhÓidhlig ╠le agus Dhi¨ra.

With training and support from Jacob King and Michelle Cotter of A└A, local volunteers, Rob Tigeir, Susan Campbell, Mary Richards, Mairi Trawber and Heather Dewar, collected information about over 400 place-names from members of the community earlier this year. The bilingual book, published by SNH as part of their Gaelic in the Landscape series, gives a flavour of the rich and varied heritage of Islay and Jura reflected in these names and their stories. Copies of the book will be available free of charge at the launch on 29/10 and from www.snh.gov.uk.

Project co-ordinator Emily Edwards of SNH said "SNH are very aware of the close connection between the Gaelic language and Scotland's landscapes. This new bilingual publication, which focuses on local place-name knowledge passed down through generations, really highlights this connection. The communities of Islay and Jura have very much been at the heart of this project and we are extremely grateful to them for sharing with us their time and unique knowledge of the landscapes in which they live. We are delighted to be launching this exciting new book on Islay."

Michelle Cotter of A└A said, "Thanks to SNH, SOILLSE and Iomairt GhÓidhlig ╠le & Dhi¨ra who made this project possible, members of the community on Islay and Jura have made an invaluable contribution towards Gaelic place-name research and the work of Ainmean-└ite na h-Alba. We hope to support similar projects in the future."

Notes for editors

Scottish Natural Heritage is the Government's adviser on all aspects of nature and landscape across Scotland. Our role is to help everyone understand, value and enjoy Scotland's nature now and in the future. For further information on SNH, please visit our website at www.snh.gov.uk SNH media is also now on Twitter at twitter.com/SNHMedia#

For Gaelic media enquiries, please contact Emily Edwards, SNH Inverness on 01463 725148 or emily.edwards@snh.gov.uk. See SNH's Gaelic Language Plan, approved by B˛rd na GÓidhlig, at www.snh.gov.uk/about-snh/info-services/gaelic/

A└A: Ainmean-└ite na h-Alba (A└A) ~ Gaelic Place-Names of Scotland ~ is the national advisory partnership for Gaelic place-names in Scotland. Our purpose is to agree correct forms of Gaelic place-names for maps, signs and general use.

The project receives core funding from B˛rd na GÓidhlig with contributions from Highland Council and Argyll and Bute Council. Other partners include: Scottish Parliament, Scottish Government, Comhairle nan Eilean Siar, Comunn na GÓidhlig, Highlands and Islands Enterprise, Ordnance Survey, Scottish Natural Heritage, Scottish Place-Name Society, University of the Highlands and Islands. Visit www.ainmean-aite.org for more information or to consult our online database, the National Gazeteer of Gaelic Place-names.

Contact: Michelle Cotter, Project Manager 01471 888 120 mcotter@ainmean-aite.org


Sgrýobhadair: Emily Edwards
Fios gu: Oifis DÓimh-phoblach SNH