. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Dualchas Ndair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd a' cur Planaichean Gidhlig air Bhog - 14-DEC-2010 : Press Release Details

Naidheachdan

Dualchas Ndair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd a' cur Planaichean Gidhlig air Bhog

14-DBH-2010

FIOS NAIDHEACHD

Dualchas Ndair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd a' cur Planaichean Gidhlig air Bhog

Chaidh Planaichean Gidhlig Dualchas Ndair na h-Alba (SNH) agus Coimisean na Coilltearachd Alba (FCS) aontachadh le Brd na Gidhlig.

Bho chionn Achd na Gidhlig (Alba) 2005, s e dleastanas aig gach buidheann poblach ann an Alba Plana Gidhlig a dheasachadh agus amasan Brd na Gidhlig a lbhrigeadh.

Bidh SNH agus FCS a-nis a' cur barrachd spis don Ghidhlig nan cuid obrach agus gu h-raidh nan obair conaltraidh. Bidh an d bhuidheann a' cleachdadh suaicheantas d-chnanach a-mhin, a' meudachadh na goireasan Gidhlig aca, a' toirt tranadh Gidhlig do chuid luchd-obrach agus a' toirt barrachd nochdas dhan Ghidhlig air foillseachaidhean, bileagan, sanasan agus air lraich-ln.

Thuirt Louise NicIlleathain, Oifigear Leasachaidh Ghidhlig do SNH agus FCS, "Thathas air leth toilichte gun deach na planaichean aontachadh le Brd na Gidhlig. Tha seo na cheum mhr ann an leasachaidhean Gidhlig aig an d bhuidheann agus e a' danamh foilleasach an gealltanas a th' aig na buidhnean ris a' Ghidhlig."

Thuirt Ian Jardine, ceannard SNH, "Tha dlth-cheangal aig a' Ghidhlig ri dualchas ndarra ann an Alba. Tha sinn air a bhith a' togail air seo thar nam bliadhnaichean anns ar foillseachaidhean, ar lrach-ln agus stuthan fiosrachaidh aig na termainn ndair niseanta.

"Le bhith a' toirt ar Plana Gidhlig gu buill, togaidh sinn air seo agus cuidichidh sinn gus mothachadh, tuigse is an luach a chuireas daoine air ndair na h-Alba agus na dlth-cheanglaichean a th' aige ri cultur agus cnan nan Gidheal."

CROCH

Airson tuilleadh fiosrachaidh: Emily Edwards, Oifigear Conaltraidh na Gidhlig

Fn: 01463 725 148

Post-d: emily.edwards@snh.gov.uk

Tha Dualchas Ndair na h-Alba na comhairle reachdail dha Riaghaltas na h-Alba airson glidhteachas, rdachadh, toileachas, tuigse agus cleachdadh seasmhach don dualchas ndair. Airson barrachd fiosrachadh air SNH, thid dhan an lrach ln aig www.snh.org.uk

Press Release

Scottish Natural Heritage and Forestry Commission Scotland Launch Gaelic Language Plans

Scottish Natural Heritage (SNH) and Forestry Commission Scotland's (FCS) Gaelic Language Plans have been approved by Brd na Gidhlig.

Since the Gaelic Language (Scotland) Act 2005, all public bodies in Scotland have a duty to prepare a Gaelic Language Plan and to help deliver the objectives of Brd na Gidhlig.

SNH and FCS will give English and Gaelic equal respect in their daily operations and in communications. Both organisations will use a bilingual logo, increase their Gaelic resources, provide Gaelic training for some members of staff and make Gaelic more visual in publications, fliers, adverts and on websites.

Louise MacLean, Gaelic Development Officer for SNH and FCS said, "It's excellent that the plans have been approved by Brd na Gidhlig. This is a milestone for Gaelic development within the two organisations and it is makes clear the pledges the organisations have made to Gaelic."

Ian Jardine, SNH Chief Executive said, "The Gaelic language is closely linked with Scotland's nature. We have drawn on this over the years in our publications, our website and interpretation materials at national nature reserves.

"In implementing the SNH Gaelic Language Plan we can build on this and help strengthen people's awareness, understanding and appreciation of Scotland's nature and its links with the Gaelic language and culture."

ENDS

For further information: Emily Edwards, Gaelic Communications Officer

Phone: 01463 725 148

Email: emily.edwards@snh.gov.uk

Scottish Natural Heritage is the government's adviser on all aspects of nature and landscape across Scotland. Our role is to help everyone understand, value and enjoy Scotland's nature now and in the future. For more information, visit our website at www.snh.gov.uk


Sgrobhadair: Emily Edwards
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH