. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Buidhnean poblach ag obair cmhla gus Gidhlig a leudachadh - 04-AUG-2011 : Press Release Details

Naidheachdan

Buidhnean poblach ag obair cmhla gus Gidhlig a leudachadh

04-LN-2011

Tha luchd-obrach ann an oifisean, tarmainn ndair agus sgrean choillteach bho Shealtainn gu Dn Phrs agus bho Obar Dheathain gu Toraidh, comasach air Gidhlig ionnsachadh a' cleachdadh acainn' (toolkit) air loidhne.

Tha cuid de bhuidhnean poblach na h-Alba a' cur air bhog prgram r an-diugh airson an luchd-obrach aca Gidhlig ionnsachadh, mar phirt de aontachadh gus taic a chur ris a' Ghidhlig. Bidh Alasdair Allan, Ministear Albannach le uallach airson Gidhlig, cuide ri Dinny McGinley, Ministear ireannach na Stite le uallach airson gnothaichean na Gaeltacht, an lthair aig a' bhogadh.

Tha an iomairt, a tha eadar Dualchas Ndair na h-Alba (SNH), Coimisean na Coilltearachd Alba (FCS) agus Coimisean nan Croitearan, air maoineachadh fhaighinn bho Mhaoin Buileachaidh Achd na Gidhlig aig Brd na Gidhlig.

Bidh gach acainn, a chaidh a leasachadh le Cnan, companaidh a tha stidhichte san Eilean Sgitheanach, a' gabhail a-staigh beag-fhaclairean ln fhaclan is abairtean a tha freagarrach do gach buidheann.

Tha cuideachd mapaichean a' sealltainn far a bheil oifisean, sgrean choillteach agus siorrachdan croitearachd, cuide ri diofar shersaichean de timhseachain agus be-dhealbhan gus taic a chur ri luchd-ionnsachaidh. Bidh barrachd air 1,000 faidhle-fuaime a' toirt cothrom do luchd-ionnsachaidh abairtean a chluinntinn, a bharrachd air gam faicinn sgrobhte.

Thuirt Ministear le uallach airson Gidhlig Alasdair Allan:

"Tha mi toilichte fhaicinn gu bheil buidhnean a tha aig cridhe obraichean dthchail na h-Alba ag obair cmhla ri Brd na Gidhlig gus cothroman ionnsachaidh rdachadh agus mar a tha a' chnan a' ceangal ri obair litheil nam buidhnean.

"Tha sinn gu mr airson gum bi a' Ghidhlig seasmhachd sna bliadhnaichean ri thighinn agus mar a tha buidhnean poblach le buaidh lidir ann an sgrean dthchail an-ss, gu h-raidh san ear-thuath, na promhachas airson a' gluasad air adhart."

Thuirt Dinny McGinley, Ministear ireannach na Stite le uallach airson gnothaichean na Gaeltacht:

"'S e prgram r inntinneach a tha seo a tha a' sealltainn na deagh bhuannachdan a thig s companaidhean san roinn phoblach ag obair cmhla. Tha mi a' moladh a h-uile duine a bha an-ss ann a bhith a' leasachadh na priseict seo agus chan eil teagamh ann gu bheil leasanan luachmhor ri ionnsachadh bhuaithe ann an ireann is mar a tha sinn ag obair chun an aon amas ann a bhith a' togail air aire agus cleachdadh Gaelige, ar cnan dhthchasach."

Thuirt Anndra Thin, cathraiche SNH:

"Tha mi cinnteach gum bi an acainn seo uabhasach luachmhor do trr de luchd-obrach SNH. 'S e ceum a bharrachd a th' ann a bhith cinnteach, chan ann a-mhin gum bi Gidhlig be anns na bliadhnaichean ri thighinn ach gum bi e a' soirbheachadh ann an Alba. Tha seo gl chudromach do ar cultur is eachdraidh agus freagarrach don chuid a tha ag obair air a' Ghidhealtachd agus anns na h-Eileanan Siar.

Thuirt Iain Aonghas MacAoidh, rd-oifigear Brd na Gidhlig:

"'S e iomairt air leth r a tha seo agus tha Brd na Gidhlig airson meal-an-naidheachd a chur air na buidhnean a tha air a bhith ag obair cmhla air seo ann a bhith ga phlanadh agus ga chur air cois. Tha na h-amasan agus comasan ri mholadh. A bharrachd air buannachdan aig re pearsanta a thaobh chultur is cnan, bidh gach buidheann a' cur ri iomadachd cultural a tha a' freagairt air saoghal gnomhachais an latha an-diugh, a bharrachd air togail aire ar cnan dhthchasach againn fhin."

Thuirt Simon Hodge, rd-oifigear Iomairt Coilltean Alba:

"Tha a' Ghidhlig na pirt cudromach de dualchas agus fin-aithne na h-Alba. Tha sinn airson a' cumail oirnn a' chnan rdachadh air taobh a-muigh na buidhne ach cuideachd leis ar luchd-obrach againn fhin. Tha an acainn r seo na buannachd mhr do luchd-obrach a bhios a' toirt cuideachadh dhaibh a bhith a' fs nas elaiche air a' chnan."

CRIOCH

Airson na meadhanan Gidhlig cuiribh fios gu / For Gaelic media enquiries contact:

Emily Edwards, SNH Inverness, 01463 725 148, emily.edwards@snh.gov.uk. Airson plana Gidhlig SNH air aontachadh le Brd na Gidhlig fhaicinn, thid gu www.snh.gov.uk/about-snh/info-services/gaelic


Sgrobhadair: Emily Edwards
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH