. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Luchd-stailc a' faighinn cothrom gus sealg air Ruma - 10-MAR-2008 : Press Release Details

Naidheachdan

Luchd-stailc a' faighinn cothrom gus sealg air Ruma

10-M└RT-2008

Tha Dualchas NÓdair na h-Alba a sireadh tairgsean airson an coir gus sealgairean a thoirt a-mach gu Eilean Ruma am bliadhna agus mu 40 damh fiadh dhearg a shealg.

S ann leis a' bhuidheann a tha Ruma agus bi iad ga riaghladh mar Tearmann NÓdair NÓiseanta. Tha iad cuideachd a sireadh beachdan air mar is urrainn dhaibh mu 50 gu 60 eilidean a spadadh air leth air na dÓimh.

Thuirt Oifigear Sgýre na h-Eileanan an Iar agus Ruma airson SNH, Daibhidh MacIlleinein:

Tha sinn ag aithneachadh gu bheil deagh cothrom an seo gus gnýomhachas a steidheachadh airson luchd-stailc a tha airson luchd-sealg a thoirt a-mach airson blÓs Óraid fhaighinn air sealgaireachd a bharrachd air a cuideachadh an Tearmann NÓdair NÓiseanta a riaghladh. 'Se seo an d˛igh agus gu bheil sinn air an cothrom seo a shanasachd am bliadhna agus airson barrachd gnýomhachas a brosnachadh air Ruma.

A bharrachd air na c˛irichean sealg, bheir SNH seachad na p˛naidhean agus an uidheamachd a bhitheas iad a' cleachdadh airson sealg agus cuideachd cead gus an se˛mar-fe˛la a thaig a bhuidheann air an eilean a chleachdadh.

Tha aig duine sam bith aig a bheil ¨idh ris na tairgsean aca a chuir a-staigh ro Dihaoine 21mh den MhÓirt gu SNH aig 32 SrÓid Fhrangain, Ste˛rnabhagh, Eilean Le˛dhas, HS1 2ND. Tha paca tairgse ri fhaighinn bho Daibhidh MacIlleinein air 01851 705258.


Sgrýobhadair: press office
Fios gu: Oifis DÓimh-phoblach SNH