. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Freagairtean air Cairtean-phuist - 25-JUL-2008 : Press Release Details

Naidheachdan

Freagairtean air Cairtean-phuist

25-IUCH-2008

Tha curacag, gille-bride, gille-feadaig, gl¨ineach mh˛r, luachran agus naosg uile air cairtean-puist.

Bi na h-e˛in-ghrunnachaidh seo a breith na h-uighean aca air an ghrunnd agus fo chunnart fo na grÓineagan mi-nÓdarrach on a chaidh iad a thoirt air an eilean anns na 1970an. Itheadh na grÓineagan uighean sam bith a thig iad tarsainn air a tha a milleadh soirbhicheas am briodadh agus na h-Óireamhan aca.

Tha am Pr˛iseict E˛in-grunnachaidh Uibhist ann an co-chomann le Dualchas NÓdair na h-Alba, Riaghaltas na h-Alba, Comhairle nan Eilean Siar agus RSPB Alba. Chaidh seo a steidheachadh ann an 2000 airson Óireamhan na h-e˛in-grunnachaidh cudtromach gu eadar-nÓiseanta anns na h-Uibhistean.

Tha na grÓineagan air fad a-nis air an toirt air falbh gu týr m˛r agus air an ath-suidheachadh le Saoradh GrÓineagan Uibhist (Uist Hedgehog Rescue).

Thuirt Gwen Evans, Oifigear Pr˛iseict E˛in-Grunnachaidh Uibhist:

Tha na cairtean-puist soilleir agus snog le fiosrachadh inntinneach mu dheidhinn gach eun. Mar eisimpleir chaidh fhaicinn ann an 2007 gu bheil c˛rr is 850 paidhir de na gille-feadaig a neadachadh air na machraichean ann an Uibhist. Se sin dýreach 9% ann am Breatainn air fad tha seo a coimhead glŔ mhath ach tha seo dýreach leth de na h-Óireamhan Óbhaist a bhith ann mus drÓinig na grÓineagan.

Mu chuireas sibh ar se˛ladh gu: uwp@snh.gov.uk cuireadh sinne na cairtean-puist thugaibh tron a phost.

Airson tuilleadh fiosrachadh cuir f˛n chun an sgioba DÓimh Phoblach s na Meadhanan air: 01463 725022.


Sgrýobhadair: press office
Fios gu: Oifis DÓimh-phoblach SNH