. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Priseict Mionc na h-Eileanan an Iar a' dol gu math - 30-JUL-2008 : Press Release Details

Naidheachdan

Priseict Mionc na h-Eileanan an Iar a' dol gu math

30-IUCH-2008

Tha SNH air dearbhadh gu bheil iad air 31 mionc a ghlacadh anns an t-seachdain a chaidh seachad, 53 ann a co-la-deug, a toirt an ireamh den mhionc a chaidh a ghlacadh bhon uiridh gu 434.

S ann leis a bhuidheann a tha an dleasdanas airson Priseict Mionc na h-Eileanan an Iar a tha ag amas air a cuir as na mionc air fad gus eunlaith na h-eileanan a dhon. Theich na mionc bho tuathanas mionc agus tha iad air a bhith a danamh sgrios on uairsin. S urrainn dhaibh itheadh cus bharrachd na tha feum aca.

Thairis air na mosan a tha romhainn, thid na innealan-glacaidh a chaidh an cuir anns na mosan a chaidh a chleachdadh.

Mhnich Iain Mac Leid, manaidsear HMP:

Tha dil againn gun cuir sinn croch air obair a cuir na innealan-glacaidh ro deireadh an t-Sultain le dreach 1000 inneal-glacadh air fhgail a-mach a 7500. Tha a mhr chuid dhuibh seo ri chuir ann a sgre Loch Roag, tuath Ledhas far nach faigh sinn an cuir ach le bta a-mhin.

An drasda tha 18 ag obair air an phriseict a coimhead as didh eadar 25-35 innealan-glacaidh. Tha teicneolas air cuideachadh mr a thoirt dhuinn leithid GPS airson innse far a bheil na innealan-glacaidh agus coimpiutairean pcaid airson fiosrachadh a chlradh.

Bi luchd-glacaidh na priseict aig taisbeanadh iteachail an Taobh an Iar, machair Barbhais, Dihaoine seo tighinn (1mh Lnasdal) far am bi iad a sealltainn bhideos a tha a sealltainn mar a bhitheas na mionc a briodadh, far a bheil iad a fuireach agus an sgrios a bhitheas iad a danamh.

Thuirt Mgr Mac Leid: Bi sinn cuideachd a sealltainn do dhaoine mar a chleachdas iad GPS agus mu tha fear agaibh nach eil sibh cinnteach ciamar a tha e ag obair, seallaidh sinne dhuibh.

A bharrachd air an seo, tha sinn ag iarraidh nach tid daoine an crr na innealan-glacaidh againn. Mu chi sibh inneal-glacaidh dinte, na fosgail e! Tha seo cudtromach gus nach tid beathach sam bith a ghlacadh annta.

Tha SNH cuideachd airson agus gun innis daoine dhaibh mu chi iad mionc an ite sam bith anns na h-Eileanan an Iar agus fios a chuir chun an oifis aca ann a Sternabhagh air 01851 705258.

Airson tuilleadh fiosrachadh cuir fn chun an sgioba Dimh Phoblach s na Meadhanan air: 01463 725022.


Sgrobhadair: Iain Ross
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH