. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Oifigearan GÓidhlig ┘ra aig Dualchas NÓdair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd - 16-JUN-2010 : Press Release Details

Naidheachdan

Oifigearan GÓidhlig ┘ra aig Dualchas NÓdair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd

16-ĎGMH-2010

Tha dithis oifigear GÓidhlig ¨r air fhastadh aig Dualchas NÓdair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd Alba.

StŔidhichte ann am prýomh oifis Dualchas NÓdair na h-Alba ann an Inbhir Nis, tha Emily Edwards air fhastadh mar Oifigear Conaltraidh na GÓidhlig a bhios a' dŔiligeadh ris na meadhan GÓidhlig agus a' cuideachadh gus plana GÓidhlig Dualchas NÓdair na h-Alba a chur air cois.

Ann an dreuchd ¨r, tha Louise NicIlleathain air fhastadh mar Oifigear Leasachaidh na GÓidhlig eadar an dÓ bhuidheann Dualchas NÓdair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd Alba. Seo a' chiad dreuchd GÓidhlig oifigeil a tha air a bhith aig a' Choimisean ann an Alba. Bidh Louise, a tha air GÓidhlig ionnsachadh gu ýre fileantaich, a' cur na planaichean GÓidhlig air cois, a' cur pr˛iseactan ¨ra air d˛igh, a' toirt e˛las agus a' teagasg GÓidhlig do luchd-obrach.

Thuirt Louise, "Tha mi air leth toilichte cothrom fhaighinn obair leasachaidh GÓidhlig a dhŔanamh aig an dÓ bhuidheann seo agus tha mi coimhead air adhart ri t˛iseachadh air na planaichean GÓidhlig aca a thoirt gu buil."

CR╠OCH

Airson tuilleadh fiosrachaidh: Emily Edwards, Oifigear Conaltraidh na GÓidhlig

F˛n: 01463 725 148

Post-d: emily.edwards@snh.gov.uk

Fiosrachadh airson an neach-deasaiche:

Tha Dualchas NÓdair na h-Alba mothachail gu bheil a' GhÓidhlig aig cridhe oighreachd, ýomhaigh nÓiseanta is beatha chultarail na h-Alba. Tha ar taic ris na h-amasan ann am Plana NÓiseanta na GÓidhlig agus tha dreachd plana aig Dualchas NÓdair na h-Alba a tha a' sealltainn mar a chleachdas sinn a' GhÓidhlig nar cuid obrach, mar a bheir sinn seachad an cothrom gus a' GhÓidhlig a chleachdadh ris a' phoball is an fheadhainn leis am bi sinn ag obair agus mar a dh'adhartaicheas is a leasaicheas sinn a' GhÓidhlig.

Tha Dualchas NÓdair na h-Alba na comhairle reachdail dha Riaghaltas na h-Alba airson glŔidhteachas, Órdachadh, toileachas, tuigse agus cleachdadh seasmhach don dualchas nÓdair. Airson barrachd fiosrachadh air SNH, thŔid dhan an lÓrach lýn aig www.snh.org.uk

English summary

New Gaelic Officers in post at SNH and the Forestry Commission

Two new Gaelic officers have been appointed at Scottish Natural Heritage (SNH) and Forestry Commission Scotland (FCS).

Based in the SNH headquarters in Inverness, Emily Edwards has been appointed as Gaelic Communications Officer and will be liaising with the Gaelic media and assisting in the implementation of the Gaelic plan for SNH.

In a new post, Louise MacLean has been appointed as Gaelic Development Officer for SNH and FCS. This is the first time the Commission in Scotland has appointed a Gaelic Officer. Louise, who has learnt Gaelic to fluency, will be implementing the Gaelic plans for both organisations, establishing new Gaelic projects as well as teaching and raising awareness about Gaelic language to members of staff.

Louise said, "I'm delighted to have this opportunity to develop the use of Gaelic in both organisations and I am looking forward to implementing the Gaelic plans."


Sgrýobhadair: Emily Edwards
Fios gu: Oifis DÓimh-phoblach SNH