. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Atlas r mun dealain-d a' sealltainn ptrain ionadail de atharrachadh sde - 12-DEC-2008 : Press Release Details

Naidheachdan

Atlas r mun dealain-d a' sealltainn ptrain ionadail de atharrachadh sde

12-DBH-2008

Tha an atlas de dealain-d anns a Ghaidhealtachd agus Mhoireibh air crr is 40,000 clraidhean de dhealain-d a clradh bho crr is 750 luchd-clraidh eadar 1980 and 2007.

Tha seo air a bhith cudtromach airson sealltainn gu h-raidh an ireamh de dealain-d am Peacog agus am Faineag a tha a sor dhol suas ged nach robh dreach ach beagan dhuibh ri fhaighinn ann an 1998.

Air an fhoillseachadh le Glidhteachas nan dealain-d sa Ghidhealtachd, tha an leabhar r ag rachadh an leabhar Dealain-d a Ghidhealtachd a chaidh fhoillseachadh leis am Buidheann Clraidh Ghidhealach airson Bith-elas ann an 1998.

Thug seo air mran dhaoine dealain-d a chlradh mar phirt den phriseict Dealain-d airson an Ath Linn a bha na phirt de atlas niseanta airson dealain-d ann am Breatainn is irinn ann a 2000.

Thuirt fear de na sgrobhadairean, Tony Mainwood, bho Goillspidh, Cataibh: Tha am Peacog gu math cumanta air feadh a Ghaidhealtachd a-nis agus tha an Fhaineag air steidheachadh gl mhath ri Taobh an Speidh agus air a sgapadh cho fada tuath ri taobh an Ear Chataibh.

Tha an dealain-d flr na chuthaig (Orange Tip) agus dealbhan breac na coille (Speckled wood) a cumail orra a sgapadh, leasachadh cudtromach a chaidh a mhothachadh air ais ann an 1998.

Chaidh an leabhar a dhanamh le taic airgead bho Dualchas Ndair na h-Alba, a thug seachad 3,750 agus airgead bho Glidhteachas nan Dealain-d a Ghaidhealtachd fhin.

Thuirt Lesley Cranna, Manaidsear Sgre SNH airson a Ghidhealtachd a Tuath: Tha an leabhar seo uabhasach feumail airson sealltainn dreach cho beairteach sa tha an sgre seo airson dealain-d. Tha trr dealbhan ann agus bi seo feumail airson luchd-ndair sam bith.

Tha an leabhar math airson fiosrachadh mu gach gn a thoirt seachad mar an rainneachd aca, cuin a chi sibh iad, na h-ireamhan aca agus mar a bhitheas iad a gilain iad fhin . Tha a mhr chuid den na gnithean seo ri fhaicinn anns na garaidhean againn, mar sin bhiodh e feumail a bhith agad mun cuairt an taigh. Aig ceithir notaichean, se bargan a thann.

Bi leth-bhreacan den leabhar ri fhaighinn aig oifis SNH ann an Goillspidh agus tha dil gun tid iad a reic le bithtean-leabhraichean ionadail agus ionadan turasachd. Tha iad cuideachd ri fhaighinn bho Tony Mainwood aig 4 agus 1 airson postaidh agus pacaigeadh.

Airson tuilleadh fiosrachadh cuir fn chun an sgioba Dimh Phoblach s na Meadhanan air: 01463 725022.


Sgrobhadair: Iain Ross
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH