. fiosrachadh brathan naidheachd - Scottish Natural Heritage
skip to main content
Filte air goireas r aig SNH mu faclan ndair Gidhlig - 29-JAN-2009 : Press Release Details

Naidheachdan

Filte air goireas r aig SNH mu faclan ndair Gidhlig

29-FAOI-2009

Thuirt Shona Sloan, oifigear na Meadhanan Gidhlig aig SNH, a tha bho Uibhist a Deas, Tha cuid de h-ainmean Gidhlig cuideachail a thaobh cumadh, dathan is gilain na gnithean ach tha feadhainn ann nach eil cho soilleir ach nuair a tha iad an rannsachadh, tha iad uabhasach feumail. Mar eisimpleir tha brg na cuthaig ag innse dhuinn gu bheil e ri fhaicinn aig an aon m s a tha a chuthag a-nochdadh agus tha am facal brg a toirt dhuinn dealbh de chumadh an fhlir seo. Ach tha ainm eile air cuideachd, fuath-mhuc, a ciallachadh an rud nach toil le mucan agus chan fhaic sibh muc a dol faisg orra oir cha toil leotha am fileadh.

Aig amannan, tha barrachd is aon ainm airson aon gn. Tha sia ainmean ann airson am breabadair neo an cranefly neo daddy-long-legs agus mu tha barrachd is aon ainm ann, gu math tric tha seo a-rir c as a thinig am facal, an e facal Ledhasach neo ainm Uibhisteach th ann agus tha a rannsachadh seo gl inntinneach. Tha sinn ag iarraidh gun cuir daoine fios thugainn mu faclan is ainmean Gidhlig ionadail airson na gnithean a tha iad fhin elach air.

A bharrachd air an str-data r, tha sinn air duilleag dachaigh Gidhlig r agus artaigealan Gidhlig mu diofar cuspairean a chuir suas

Airson barrachd fhaighinn a-mach thig gu www.snh.org.uk/gaelic

www.snh.org.uk/gaelic/dictionary/default.asp

DEIREADH

Airson tuilleadh fiosrachadh:

Shona Sloan, Oifigear na Meadhanan Gidhlig SNH: 01463725038

Iain Ross, Sgioba Dimh Phoblach SNH: 01463725024

NOTAICHEAN

Tha an str-data ga chuir air bhog air Diardaoin an 29mh den Fhaoilleach aig Bun-sgoil Crois na Cse, Dun ideann aig 09:30m a crochnachadh aig 11:00m. Bi Mrtainn Mac an t-Saoire ag innse sgeulachdan mu ndar dhan chlann agus bi a chlann a cleachdadh an str-data r gus na h-ainmean Gidhlig airson na gnithean a rannsachadh.


Sgrobhadair: Iain Ross
Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH