. Naidheachdan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Naidheachdan / News

 

DeiteNaidheachdan
15-Dmh-2013 1. Leabhran ainmean-ite Loch Abar ga chur air bhog
Thid il r mu ainmean-ite Loch Abar a chur air bhog aig a' Mhd Niseanta Roghail an-diugh Dimirt 15 Dmhair 2013.

17-Iuch-2012 2. Sprs leis an Fhis aig Beinn Eighe
Bidh filte air luchd-tadhail agus muinntir na sgre aig Tarmann Ndair Niseanta Beinn Eighe ann an Taobh Siar Rois Diardaoin 26 Iuchar ...

17-Iuch-2012 3. Sprs leis an Fhis aig Beinn Eighe
Bidh filte air luchd-tadhail agus muinntir na sgre aig Tarmann Ndair Niseanta Beinn Eighe ann an Taobh Siar Rois Diardaoin 26 Iuchar ...

29-gmh-2012 4. Ministear na h-rainneachd a' cur Sn Foghlaim Fidh air bhog
Tha Stewart Stevenson, Ministear na h-rainneachd agus Atharrachadh Gnth-thde Alba, a' cur lrach-ln r air bhog an-diugh (29 gmhios) ...

29-Dmh-2011 5. Leabhar mu ainmean-ite ann an le agus Dira ga cuir air bhog
Bidh an leabhar A' Ghidhlig air Aghaidh na Tre: Ainmean-ite ann an le agus Dira ga cuir air bhog aig Ionad Chaluim Chille le, Bogh ...

04-Ln-2011 6. Buidhnean poblach ag obair cmhla gus Gidhlig a leudachadh
Tha luchd-obrach ann an oifisean, tarmainn ndair agus sgrean choillteach bho Shealtainn gu Dn Phrs agus bho Obar Dheathain gu ...

14-Dbh-2010 7. Dualchas Ndair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd a' cur Planaichean Gidhlig air Bhog
Chaidh Planaichean Gidhlig Dualchas Ndair na h-Alba (SNH) agus Coimisean na Coilltearachd Alba (FCS) aontachadh le Brd na Gidhlig.

13-Dmh-2010 8. Leabhran r a' cur solais air ainmean-ite dthchasach ann an taobh tuath na h-Alba
Thid leabhran r, a' comharrachadh ainmean-ite Gidhlig agus Lochlannais ann an taobh tuath na h-Alba, a chur air bhog aig a' Mhd ...

16-gmh-2010 9. Oifigearan Gidhlig ra aig Dualchas Ndair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd
Tha dithis oifigear Gidhlig r air fhastadh aig Dualchas Ndair na h-Alba agus Coimisean na Coilltearachd Alba.

14-Gib-2009 10. SNH a'cuir air bhog priseact airson na geidh a' riaghladh
Airson na geidh a' riaghladh anns na h-Uibhistean, tha Dualchas Ndair na h-Alba air priseact riaghlaidh r a chuir air bhog airson an ...

29-Faoi-2009 11. Filte air goireas r aig SNH mu faclan ndair Gidhlig
Tha Dualchas Ndair na h-Alba (SNH) air goireas r Gidhlig air a' chuir air bhog a tha a' toirt cothrom do dhaoine na h-ainmean Gidhlig ...

12-Dbh-2008 12. Atlas r mun dealain-d a' sealltainn ptrain ionadail de atharrachadh sde
Tha an dealain-d air sgapadh agus air gluasad nas fharsainge na b' bhaist air sailleadh atharrachadh sde a-rir leabhar r.

30-Iuch-2008 13. Priseict Mionc na h-Eileanan an Iar a' dol gu math
Tha SNH air dearbhadh gu bheil iad air 31 mionc a' ghlacadh anns an t-seachdain a chaidh seachad, 53 ann a co-la-deug, a' toirt an ireamh ...

25-Iuch-2008 14. Freagairtean air Cairtean-phuist
Tha sreath r de cairtean-phuist a' sealltainn eunlaith ann an Uibhist agus Beinn am Faoghla air a' cho-bhualadh le Dualchas Ndair na ...

11-Iuch-2008 15. SNH a' rannsachadh fon mhuir aig an Tearmann Ndair as iomallach ann an Alba
Thid rannsachadh a' danamh fon mhuir aig an tearmann ndair as iomallach ann an Alba airson a' chiad uair an ath sheachdain (tiseachadh ...

Seall an ath 15 fiosan naidheachd

Fios gu: Oifis Dimh-phoblach SNH