. Oifisean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Oifisean / Offices

Faodaidh tu fios a chur dhan oifis sgreil agad gu h-osal.

Gheibhear fiosrachadh air mar a chuireas tu beachdan thugainn anns ar bileag Beachdan, molaidhean agus gearanan  PDF document .

Airson fiosrachadh sam bith ceangailte ris a' Ghidhlig cuir fios dhan Oifigear Ghidhlig air 01463 725148 no gaelic@snh.gov.uk

Promh oifis

Inbhir Nis
Taigh A' Ghlinne Mhir, Rathad na Leacainn,Inbhir Nis,IV3 8NW
Fn: 01463 725000 Facs: 01463 725067

Oifisean sgreil

An Aghaidh Mhr
Achadh an t-Sabhail, An Aghaidh Mhr, Siorrachd Inbhir Nis, PH22 1QD
Fn: 01479 810477 Facs: 01479 811363

An Gearasdan
Trr Lunndaidh, An Gearasdan, Siorrachd Inbhir Nis PH33 6SW
Fn: 01397 704716 Facs: 01397 700303

An t-ban
Taigh Chamshron, Srid Albanaidh, An t-ban, Earra-Ghidheal, PA34 4DN
Fn: 0300 2449360 Facs: 0300 2449361

Baile r nan Stibhartaich
Ionad Gnomhachais Holmpark, Rathad Ghall-Ghidhealaibh Nuaidh, Baile r nan Stibhartach, DG8 6BF
Fn: 01671 401075 Facs: 01671 401078

Battleby
Rth a' Ghoirtein, Peairt, PH1 3EW
Fn: 01738 444177 Facs: 01738 458611

Bogh Mr
Promh Shrid, Bogh Mr, le, Earra-Ghidheal, PA43 7JJ
Fn: 01496 810711 Facs: 01496 810665

Bruach Chluaidh
Taigh Caspian, 2 Cirt a' Mharaiche, Pirc Gnothachais Bhruach Chluaidh, Bruach Chluaidh, G81 2NR
Fn: 0141 9514488 Facs: 0141 9514510
P-d: strathclyde_ayrshire@snh.gov.uk

Ceann Loch Gilb
1 Raon Gnomhachais Chille Mhoire, Cille Mhoire, Ceann Loch Gilb, Earra-Ghidheal, PA31 8RR
Fn: 01546 603611 Facs: 01546 602298

Ceann Loch I
th nan Ceann, Ceann Loch I, Achadh na Sne, Siorrachd Rois, IV22 2PA
Fn: 01445 760254 Facs: 01445 760301

Cupar
46 Srid na Croise, Cupar, Fobha, KY15 5HS
Fn: 01334 654038 Facs: 01334 656924

Dn ideann
Taigh Silvan, Lr 3, 231 Rathad Chros Thoirphin, Dn ideann, EH12 7AT
Fn: 0131 316 2600 Facs: 0131 316 2690
P-d: forth@snh.gov.uk

Dn Obhainn
7 Pairid Alexandra, Dn Obhainn, Earra-Ghidheal PA23 8AB
Fn: 01369 705377 Facs: 01369 705788

Dn Phris
Pirc Greystone, 55/57 Rathad Moffat, Dn Phris, DG11PN
Fn: 01387272440 Facs: 01387 259247
P-d: southern_scotland@snh.gov.uk

Eilean Ruma
Oifis an Termainn, An Taigh Geal, Eilean Ruma, PH43 4RR
Fn: 01687 462026 Facs: 01687 462805

Eilginn
Taigh Alexander Fleming, 8 Slighe Southfield, Eilginn, IV30 6GR
Fn: 01343 541216 Facs: 01343 546406

Galashiels
Semraichean Anderson, Srid a' Mhargaidh, Galashiel,s TD1 3AF
Fn: 01896 756652 Facs: 01896 750427

Goillspidh
Am Machair, Pirc Gnothachais Goillspidh, Goillspidh, Cataibh, KW10 6UB
Fn: 01408 634063
P-d: north@snh.gov.uk

Hamilton
Cirt Cadzow, 3 Rathad Wellhall, Hamilton, ML3 9BG
Fn: 01698 421 668

Inbhir ir
Taigh Ruiseil, Srid an Rgh, Inbhir ir, KA8 0BF
Fn: 01292 270760

Inbhir Pheofharain
Slighe Fodhraitidh, Pirc Gnomhachas Inbhir Pheofharain
Inbhir Pheofharain IV15 9XB
Fn: 01349 865333 Facs: 01349 865609
P-d: south_highland@snh.gov.uk

Kirkwall
54-56 Rathad Junction, Kirkwall, Arcaibh KW15 1AW
Fn: 01856 875302 Facs: 01856 876372

Lerwick
Lr a' Ghruinnd, Togalach Stewart, Alexandra Wharf, Lerwick
Sealtainn ZE1 OLL
Fn: 01595 693345 Facs: 01595 692565

Obar Dheathain
Taigh Inbhir Dh, Srid Baxter, Torraidh, Obar Dheathain, AB11 9QA
Fn: 01224 266500 Facs: 01224 895958
P-d: tayside_grampian@snh.gov.uk

Port Rgh
Taigh an Rgh, An ilean, Port Rgh, An t-Eilean Sgitheanach, IV51 9BS
Fn: 01478 612365 Facs: 01478 611961

Sruighlea
Taigh Shrath Alain, Pirc Gnothachais a' Chaisteil, Sruighlea, FK9 4TZ
Fn: 01786 450362 Facs: 01786 451974

Stadhlaigearraidh
135 Stadhlaigearraidh, Uibhist a Deas, Na h-Eileanan an Iar, HS8 5RS
Fn: 01870 620238 Facs: 01870 620350

Sternabhagh
32 Srid Fhrangain, Sternabhagh, Eilean Ledhais, HS1 2ND
Fn: 01851 705258 Facs: 01851 704900
P-d: argyll_outerhebrides@snh.gov.uk

Ullapul
17 Srid Pulteney, Ullapul, Siorrachd Rois IV26 2UP
Fn: 01854 613418 Facs: 01854 613 419Last updated on Monday 26th October 2015 at 15:42 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo