. Ar n-obair - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ar n-Obair

Tha obair Dualchas NÓdair na h-Alba co-cheangailte ri bhith a' toirt c¨ram dhan dualchas nÓdarra, a' toirt cothrom do dhaoine a mhealtainn, gan cuideachadh ga thuigsinn agus a' cur luach ann, agus a' toirt taic dhan fheadhainn a tha ga riaghladh.

'S e ar r¨n gum bi dualchas nÓdarra air a chleachdadh 's air a riaghladh ann an d˛igh sheasmhach. Tha ar sgrýobhainnean Natural Heritage Futuresáa' mýneachadh lŔirsinn air c˛ ris a dh'fhaodadh dualchas nÓdarra na h-Alba a bhith coltach ann an 2025, agus mar a ghabhadh sin a choileanadh. Le bhith a' gluasad a dh'ionnsaigh na lŔirsinn sin bidh feum air obair bho raon farsaing de bhuidhnean is daoine fa leth.

Tha sinn air ar Plana Corporra 2015-2018áagus ar Plana Gnýomha 2014-15áfhoillseachadh.

Tha Ro-Innleachd agus Prýomhachasan  PDF document a' mýneachadh mar a chuireas obair SNH ri amasan an Riaghaltais, agus tha aithrisean na chois mu mar a chuireas ar n-obair gu m˛r ri eaconomaidh na d¨thcha agus ri slÓinte 's fallaineachd dhaoine.

Coltach ri iomadh buidheann phoblach eile tha buidseadan 's sgioba luchd-obrach SNH gu math nas lugha na bha iad o chionn beagan bhliadhnaichean. Aig an aon Óm, tha an t-iarrtas air ar seirbheisean a' sýor-Ŕirigh. Tha nÓdar agus cruthan-týre fhathast nan goireasan deatamach airson beartas a chruthachadh agus fallaineachd muinntir na h-Alba a neartachadh, agus tha iad cudromach do dh'amasan a' Mhinisteir do dh'Alba. Gu dearbh 's ann a thathar a' tuigsinn nan goireasan seo nas fheÓrr a-nis na bha iad o chionn beagan bhliadhnaichean.

Airson an d¨bhlan a choileanadh agus airson dearbhadh gun cum sinn oirnn, no gun leudaich sinn air, na tha sinn a' cur ri luach poblach feumaidh sinn coimhead ri d˛ighean smaoineachaidh ¨ra agus a bhith deiseil 's de˛nach cuid de na d˛ighean-obrach againn atharrachadh. Airson ar cuideachaidh, dh'iarr sinn air Comunn Rýoghail nan Ealan am beachd a thoirt dhuinn air mar a choimheadadh cruth-atharrachadh ann an seirbheisean poblach bho shealladh Órainneachdail. Seo an toradh  PDF document . Tha molaidhean na h-aithisg a' coimhead gu farsaing air dÓimhean eadar daoine 's Óiteachan.áá



Last updated on Wednesday 29th June 2016 at 13:37 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo