. Mu SNH - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mu Dhualchas NÓdair na h-Alba

'NÓdar air fad airson Alba air fad'

Tha dualchas nÓdair na h-Alba ri fhaighinn na fiadh-bheatha, na h-Órainnean, na cruthan-týre agus na h-Óilleachd nÓdarra. Tha cli¨ aig Alba airson a seallaidhean tlachdmhor agus a h-Óiteachan iomallach agus tha iomadachd anabarra san d¨thaich de chruthan-týre, Órainnean is fiadh-bheatha. Tha iad sin nam pÓirt de na tha a' dŔanamh Alba cho s˛nraichte agus iad am measg nam feartan as buannachdail a th' anns an d¨thaich.

Tha Dualchas NÓdair na h-Alba air a mhaoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba. Tha r¨n againn na leanas a dhŔanamh:

Tha ar n-obair a' cur taic ri ar r¨n: NÓdar air fad airson Alba air fad

TŔarmann NÓdair NÓiseanta Beinn Eighe ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ar n-obair

Faigh a-mach mu dheidhinn ar prýomhachasan ro-innleachdail.

Plana GÓidhlig ęSNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

SNH & GÓidhlig

Tha Dualchas NÓdair na h-Alba ag aithneachadh gu bheil GÓidhlig mar phÓirt s˛nraichte den dualchais, cultar agus suaicheantas nÓiseanta. Faigh tuilleach a-mach.

Daoine air cuairt le maor-d¨thcha. ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Naidheachdan & tachartasan

Gheibhear an seo fiosrachadh air tachartasan SNH agus fiosan-naidheachd.

 ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Fios thugainn

Mar a chuireas tu fios thugainn agus fiosrachadh mu ar n-oifisean sgýreil.