. Ṣnrachaidhean Eadar-nàiseanta - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ṣnrachaidhean Eadar-nàiseanta              International Designations

Tha roinnean d́on na h-Alba a' gabhail a-steach làraichean a tha am measg an fheadhainn as fheàrr air an t-saoghal. Sa chumantas tha ṣnrachaidhean eadar-nàiseanta air an dèanamh san RA no ann am Pàrlamaid na h-Alba, agus air an aontachadh le ùghdarrasan Ẹrpach no an t-Saoghail. Tha cuid de na roinnean sin d́reach air an aithneachadh is air an comharrachadh mar àiteachan ṣnraichte fo chaochladh Chùmhnantan is Cḥrdaidhean eadar-nàiseanta, ach tha feadhainn eile a' faighinn ṣnrachadh fo lagh eadar-nàiseanta no Ẹrpach.

  • Làraichean Natura - Tha ĺonraidh nan làraichean a' gabhail a-steach gach cuid, SPA is SAC, air an ṣnrachadh fo ̉rduighean Ẹin is Àrainnean Ẹrpach.
  • Roinnean Ṣnraichte Glèidhteachais - Tha Roinnean Ṣnraichte Glèidhteachais nam pàirt de ĺonraidh nan làraichean Natura agus tha iad air an ṣnrachadh fo ̉rdugh Àrainnean.
  • Làraichean OSPAR - Tha OSPAR a' riochdachadh dleastanas eadar-nàiseanta airson àrainneachd mhara Ear-Thuath a' Chuain Shiair a dh́on.
  • Tèarmainn Biosphere - a' tabhann eisimpleirean air mar a tha sinn bẹ le nàdar agus mar a tha sinn a' cleachdadh ghoireasan airson fallaineachd dhaoine anns gach àite.
  • Geo-phàircean - tha inbhe geo-phàirc a' toirt aithne dha roinn anns a bheil luach chudromach de dhualchas gẹlasach, far am faod an luach dualchais seo buannachd a thoirt dhan t-sluagh ionadail.
  • Roinnean D́on Sḥnraichte - Tha Roinnean D́on Sḥnraichte nam pàirt de ĺonraidh nan làraichean Natura agus tha iad air an sẹrsachadh fo ̉rdugh nan Eun.
  • Làraichean Ramsar - Tha làraichean Ramsar sẹrsaichte fo Cùmhnant Boglaichean le Cudromachd Eadar-nàiseanta.
  • Làraichean Dualchais an t-Saoghail - 'S e Hiort, air f́or oir na Roinn Ẹrpa, an aon làrach nàdarra de Làraichean Dualchais an t-Saoghail a th' ann an Alba.
  • Tèarmainn Bith-ginteileach -Tèarmainn bith-ginteileach - a' gabhail a-steach rannsachadh bith-ẹlasach.

 

 

English versionLast updated on Thursday 12th April 2012 at 16:44 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo