. Cudromachd sheallaidhean-tre - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Cudromachd ar seallaidhean-tre / The importance of our landscapes

Tha ar seallaidhean-tre cudromach dhuinn airson iomadh adhbhar. Tha iad nan goireas roinnte dha na h-uile, a dh'aindeoin seilbh, comas no suidheachadh. Tha iad a' tabhann eachdraidh bhe air an m a dh'fhalbh ann an Alba, agus brosnachadh airson cultar na h-Alba. Tha iad a' tabhann raon farsaing de shochairean sisealta is slinte a tha a' neartachadh eaconamaidh na h-Alba. Bu chir dona chur air a' ghoireas shnraichte seo airson math nan ginealaichean ri teachd.

Airson tuilleadh fiosrachaidh faic Sealladh-tre, slinte is an eaconamaidh agus ar leabhran, Valuing our environment (Beurla).

Mar a tha sinn a' buannachadh bho ar seallaidhean-tre

Tha seallaidhean-tre a' tabhann na leanas dha daoine:

Suidheachaidhean tlachdmhor is goireasan

Tha tlachdmhorachd is goireas ar seallaidhean-tre bhaisteach cudromach airson cileachd beatha dhaoine.

Maireannachd is leantainneachd

Bho shealladh daonna, tha mran eileamaidean den t-sealladh-tre suidhichte no mall ag atharrachadh is tha sin a' tabhann freagarrachd lidir is fois-inntinn.

Cuimhneachain is comainn

Faodaidh daoine fa leth agus coimhearsnachdan a bhith a' ceangal seallaidhean-tre snraichte ri tachartasan snraichte.

Iomadachd is feart

Tha snrachas is feartan ar seallaidhean-tre a' cuideachadh le bhith a' mneachadh freagarrachd aig re ionadail is roinneil.

Ionannachd niseanta

Tha seallaidhean-tre Alba air fad nam pirt de ar n-ionannachd niseanta, ach tha cuid dhiubh a' foillseachadh faireachdainn for Albannach agus thathas gam meas nan omhaighean niseanta.

Cileachd seallaidh, illeachd is lirsinn

Thathas a' cur luach air mran de sheallaidhean-tre dthchail na h-Alba airson na bidhchead ndarra is an tarraing a th' annta. Tha feartan maiseach is tarraingeach ar seallaidhean bailteach agus ar togalaichean fa leth cudromach cuideachd.

Slinte is deagh-ghean

Tha seallaidhean-tre a tha tlachdmhor is ruigsinneach a' tladh is a' brosnachadh gnomhachd chorporra. Faodaidh iad sth a thabhainn air falbh bho praid ar beatha agus lirsinn nas fherr a thoirt dhuinn air ar n-eachdraidh is ar cultar. Mar sin, tha dlitheachd riutha na bhuannachd dha slinte is deagh ghean ann an seagh inntinneil is corporra.

Ath-nuadhachadh coimhearsnachd

Tha a bhith ag ath-nuadhachadh rainneachdan truaillte, a' cur sluagh an ite a dh'obair a thaobh an eachdraidh is am bith-iomadachd agus a' cur daoine an ss ann an digh nas coitchinne ann an co-dhnaidhean is riaghladh, a' cuideachadh cuideachd gus coimhearsnachdan nas lidire a thogail.

Tlachd agus sprs a-muigh

Tha ar seallaidhean-tre a' toirt seachad an t-uabhas cothroman airson tlachd a ghabhail anns a' bhlr a-muigh, bho itean uaine agus pircean sna bailtean mra gu beanntan agus cladaichean iomallach. Tha iad uile a' tairgse fois, dbhlan, dsgadh-inntinn agus cothrom gus elas fhaighinn air ar dualchas cultarach agus ndarra.

Foghlam

A bharrachd air a' toirt cothrom dhuinn elas fhaighinn air an rainneachd ndarra agus togte, tha ar seallaidhean-tre a' toirt seachad clr d na tachair roimhe, c bh' annainn agus itean far an robh sinn a' fuireach. Tha iad a' toirt cothrom dhuinn a bhith ag ionnsachadh mun dualchas ndarra agus cultural againn agus a' toirt seachad suidheachadh airson foghlam foirmeil agus m-fhoirmeil.

English versionLast updated on Thursday 12th April 2012 at 16:36 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo