. Caochlaidheachd nan seallaidhean-tre - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Caochlaideachd nan seallaidhean-tre / The great variety of landscapes in Scotland

Tha an caochladh ag irigh bhon cho-cheangal eadar gelas, cruthan-tre, talmhaichean, fs-bheatha agus gnth-shde, cmhla ri linntean de shealbh is obair dhaoine.

Tha gelas toinnte na h-Alba ag adhbhrachadh eadar-dhealachaidhean cudromach roinneil: tha creagan an ear a tha nas buige a' cruthachadh talmhaichean beairteach, torrach agus creagan an iar a tha nas cruaidhe, talmhaichean bochda, neo-thorrach. Tha pirt aig gnth-shde sa chis cuideachd, oir tha taobh an ear, a tha nas tiorama, nas freagarraiche airson brr fhs, agus an taobh siar a tha nas fliche, nas fherr airson caoraich is crodh. Tha an t-eadar-dhealachadh seo ann an gelas is gnth-shde air buaidh mhr a thoirt air far a bheil daoine air a bhith a' fuireach agus air mar a thathas air an talamh a riaghladh tro na linntean.

Gheibhear ln thuairisgeil air seallaidhean-tre na h-Alba ann am Measadh Niseanta - Sealladh-tre (Beurla)   PDF document aig Dualchas Ndair na h-Alba.

Thathas air seallaidhean-tre iomlan na h-Alba a mhapadh tron mhodh, Measadh air Gn Sheallaidhean-tre.

Cuid de sheallaidhean-tre eadar-dhealaichte

Tha na leanas nan eisimpleirean de dhiofar seallaidhean-tre na h-Alba:

 • Aonaichean aomach iteachais taobh an ear
 • Beanntan rda corrach taobh an iar

 • Lochan-mara fada creagach an taobh tuath
 • Linneachan socair an taobh dheis

 • Na h-eileanan fosgailte air oir a' Chuain a Tuath
 • Srathan fasgach Siorrachd Pheairt

 • Bailtean aolaichte Ghall-Gidhealaibh
 • Puirt-iasgaich thraidiseanta taobh an ear

 • Sgaoileadh bailteach meadhan na h-Alba
 • Coimhearsnachdan croitearachd a tha gann de dhaoine

 • Seallaidhean bailtean aig a bheil an inbhe Dualchas na Cruinne
 • Promh bhailtean gnomhachais is malairteach

English versionLast updated on Tuesday 22nd May 2012 at 10:12 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo