. Iomairean sligean lasrach - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Iomairean sligean lasrach /áááááááááááááááááááááá Flame shell beds

'S e moileasgan Ólainn le dÓ bhalbh a th' ann an sligean lasrach (Limaria hians) agus bidh iad mu 4cm a dh'fhaid. Canar sligean eighe no 'file shells' riutha cuideachd.

DŔ tha s˛nraichte mun deidhinn?

Bidh na sligean lasrach be˛ am falach gu tur air grunnd na mara ann an neadan a bhios iad a' togail le sligean, clachan agus stuthan eile mun cuairt. Faodaidh na ceudan dhe na neadan sin tighinn c˛mhla agus iomaire tiugh a dhŔanamh, a' togail agus a' stŔidhealachadh grunnd na mara agus ga dhŔanamh tarraingeach do mh˛ran chreutairean eile. Ann an aon sgr¨dadh air Loch Fýne, bha sia neadan a' cumail 19 gnŔ lýonanaich agus 265 gnŔ neo-dhruim-altachain. Tha sgeirean nan sligean lasrach math airson iasg ˛g a bheathachadh, agus tha iad nan Óite math do shýol chreachain nuair a bhios e a' seatlaigeadh on phlanctan.

CÓit am faighear iad?

Ann am Breatainn, cha bhi na sligean lasrach ach air na cladaichean an iar, agus tha na h-iomairean as dl¨ithe far taobh an iar Alba. Tha a' mh˛r-chuid air grunnd de ghainmheach gharbh, de ghrinneal agus de shligean, bho uisge ýosal gu mu 100 m a dhoimhneachd, glŔ thric ann an Óitichean le sruth meadhanach no lÓidir. Faodaidh gum bi feadhainn fa leth be˛ fo chlachan, no am measg na ceilp.

DŔ an inbhe a tha aig an Órainn seo ann an Alba?

Faodaidh dragh bho uidheam droch bhuaidh a thoirt air sligean lasrach, gu h-Óraidh sgýobairean, agus chan eil iomairean m˛ra ach tearc an-diugh. Seach gu bheil iad gu h-Óraidh co-cheangailte ri aibhnichean dhan tig an lÓn, tha na h-eisimpleirean as fheÓrr ann an lochan-mara air taobh an iar Alba - ann an Loch Fýne, Loch Suaineart, Loch Carrann, Loch Creurain, Loch Aillse, Loch Bhraoin agus san Linne Sheileach.

A bheil sinn a' dŔanamh cÓil airson coimhead Ós dŔidh iomairean shligean lasrach ann an Alba?

Tha iomairean shligean lasrach mar phrýomhachas Órainn ann am Planaichean Gnýomha Bith-iomadachd na RA external site , ga thoirt air adhart a-nis le Riaghaltas na h-Alba mar phÓirt de Ro-innleachd Bith-iomadachd Alba external site . Tha an Órainn seo na phrýomhachas aig Dualchas NÓdair na h-Alba mar ghnýomh glŔidhteachas mara ('Priority Marine Features (PMFs)' agus pr˛graman obrach 'HAF') agus bidh iad fo oidhirpean ¨ra a thaobh dýon bho Bhile Mara (agus Planadh Coimhearsnachd Mara agus na Raointean Dýon Mara external site ).

á

á

English versionLast updated on Friday 2nd August 2013 at 12:02 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo