. Neo-dhruim-altachain fýor-uisge - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Neo-dhruim-altachain fýor-uisge / Freshwater invertebrates

Tha iomadh se˛rsa neo-dhruim-altachan a' fuireach sna lochan agus sna sruthain againn agus tha pÓirt cudromach aca ann a bhith a' cumail suas cÓileachd an uisge againn. Bidh iad a' cuideachadh le bhith a' briseadh sýos fuigheall organach agus tha iad nam biadh do ghnŔithean eile mar iasg, e˛in agus ialtagan.

Tarbh-nathrach / Dragonfly  ęLaurie Campbell/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Tairbh-nathrach agus cuileagan nan cruinneag

Bidh na sealgairean sgileail, sgiathach seo a' cur seachad a' mh˛r-chuid dhen ¨ine nan creachadairean borb ann an Órainnean fýor-uisge.

Feusgain-neamhnaid fýor-uisge / Freswater pearl mussels. ę Sue Scott/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Feusgan-neamhnaid fýor-uisge

Faigh a-mach mu fhear dhe na moileasgan as motha a th' ann an cunnart air an t-saoghal agus carson a tha pÓirt cudromach aig Alba airson iad mairsinn be˛.

null

Cuileagan-aibhne

Bidh loin-chraois, cuileagan nan clach agus cuileagan caddis a' cur seachad a' mh˛r-chuid dhem beatha aig bonn nan aibhnichean agus nan lochan againn.