. Dealain-d agus lemainn - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Dealain-d agus lemainn / Butterflies and moths

Ma thid agad air ein aithneachadh, aithnichidh tu dealain-d bho na ptrain dhathan a th' air na sgiathan aca. Chan eil daoine cho elach air lemainn oir bidh iad mar as trice a-muigh air an oidhche, ach tha eugsamhlachd mhr nam measg agus tha cuid dhe na gnithean nas ille na dealain-d. Chithear mu 34 gn dealan-d gu cunbhalach ann an Alba, ach tha mu 1,300 gn lemainn ann.

Tha cuid de lemainn a bhios a-muigh tron latha. Coimhead airson lemainn burnet dhubh is dhearg air talamh-feir sa bheil dtheanan gu ler, gu h-raidh faisg air a' mhuir. Tha adhbhar ann airson an dath aca. Tha e airson rabhadh a thoirt do chreachadairean gu bheil iad puinnseanta - sin as coireach gum faod iad a bhith a-muigh tron latha.

Faodaidh teicnelas ar cuideachadh gu bhith a' tladh lemainn dhan ghrradh airson gum faic agus gun aithnich thu iad. Cha bhi glacadairean lemainn a' danamh cron air na lemainn, ach dreach gan tladh chun an t-solais. Ma dh'fheuchas tu seo, cuir do chlran a-steach gu Cunntas nan Lemann (faic 'mar a chuidicheas tu' gu h-osal).

Cunnartan do dhealain-d agus do lemainn

Tha atharrachadh mr air tighinn air an digh sa bheil sinn a' riaghladh na dthcha o chionn 50 bliadhna, agus tha fios againn gun do dh'fhuiling dealain-d agus lemainn mar thoradh air an sin. Chaidh dealain-d a roinn nan d bhuidheann, coitcheann agus snraichte. Tha an fheadhainn choitcheann a' danamh gu math, ach tha cuid dhen fheadhainn shnraichte, mar an leumadair breac-bhallach, dealan-d a' mhonaidh agus an dealan-d neamhnaideach a' sor fhs tearc mar a tha na h-rainnean aca a' fs nas lugha no ag atharrachadh. Tha coltas on taisbeanair ghluasadan ann an dealain-d Alba  PDF document gu bheil 48% dhe na dealain-d shnraichte air cronadh bho 1967.

Tha an aon bhuaidh air lemainn: mar eisimpleir, tha an lemann tgeir air cronadh 90% san RA bho 1960. Tha coltas on taisbeanair ghluasadan ann an lemainn Alba  PDF document gu bheil ireamh nan gnithean a tha a' cronadh ann an Alba coltach ris a' chrr de Bhreatainn (21%) ach tha barrachd againne de ghithean a tha a' dol am meud (45%).

Mar a chuidicheas tu

Bidh buill Glidhteachas Dealain-d Alba, agus feadhainn eile, a' cumail sil air, agus a' riaghladh, dhealain-d agus lemainn a tha ann an cunnart. Chaidh obair a dhanamh o chionn ghoirid gus dealan-d nam boglaichean, lemann tana burnet Alba agus lemann na h-oir dhorcha a dhon. A bharrachd air an sin bidh Glidhteachas nan Dealan-d a' ruith sgeamachan sgrdaidh niseanta airson dhealain-d agus lemainn external site a tha an urra ri daoine dhed leithid fhin a tha ag obair gu saor-thoileach.

Na dochuimhnich cumhachd luchd saor-thoileach. B' e gleidheadh lemainn bhurnet sa Choille ir (chan eil e a-nis sa Choille ir ach tha e fhathast ann an aon ite ann an Alba) aon dhe na cisean glidhteachais a bu shoirbheachaile a bh' ann an Alba. Bha e air a riaghladh le comataidhe de dh'elaichean a bha ag obair gu saor-thoileach cmhla ri Dualchas Ndair na h-Alba air a' ghn seo.

English version