. Damhain-allaidh, mion-chnuimhean agus cartain - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Damhain-allaidh, corrachan-bainne, mialan agus gartain / Spiders, harvestmen, mites and ticks

Buinidh damhain-allaidh, corrachan-bainne, sgairbean-fuadain, mialan agus gartain do bhuidheann de neo-dhruim-altachain ris an canar arachnidean. 'S e an ireamh chasan a tha orra an t-eadar-dhealachadh as motha eadar meanbh-fhrdean agus arachnidean: tha sia casan air meanbh-fhrdean agus ochd air arachnidean.

'S e damhain-allaidh a tha sa mhr-chuid dhen bhuidheann, le crr is 50,000 gn aithnichte dhiubh ann. Tha a' mhr-chuid de dhamhain-allaidh nan creachadairean, agus bidh laghairtean, nathraichean-calltainn agus iomadh eun agus mamail beag gan ithe fhin. Tha Alba snraichte airson damhain-allaidh beinne agus airson cuid de ghnithean a tha a' fuireach sna coilltean-giuthais dthchasach.

Bidh corrachan-bainne, a tha coltach ri damhain-allaidh air a' chiad shealladh, a' creach bheathaichean eile mar seilcheagan, mialan-coille, mile-chasaich, ceud-chasaich - agus damhain-allaidh. Am measg nam beathaichean a bhios ag ithe chorrachan-bainne, tha cuid de dh'ein, laghairt chumanta, daolagan, ceud-chasaich agus grineagan. Ach thid aig cuid de chorrachan-bainne air stuth a leigeil a-mach s na fireagan air am bodhaig agus, a rir coltais, bidh seo a' cur bacadh air cuid a dh'fhaodadh an creachadh mar cailleachagan ceann-gorma agus gealbhonnan.

Ch sinn a' chiad dhamhain-allaidh agus chorrachan-bainne external site , a tha coltach ris an fheadhainn a ch sinn an-diugh, ann am fosailean a tha a' dol air ais cho fada ri trth san linn Dhevonian - o chionn crr is 400 millean bliadhna. Thinig na dneasairean mu 170 millean bliadhna an didh sin.

English version