. Neo-dhruim-altachain air týr - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Neo-dhruim-altachain air týr / Land based invertebrates

Tha neo-dhruim-altachain (gu h-Óraidh meanbh-fhrýdean) pailt sa h-uile h-Óite. Tha iad riatanach airson stuth marbh ath-chuartachadh agus airson lusan le dýthean a phoileanachadh. 'S iad fear dhen a ciad cheumannan san t-sreath-býdh, agus tha m˛ran dhen a mamailean agus dhe na h-e˛in an urra riutha airson am býdh gu ýre air choireigin.

Tha fallainneachd na h-Órainneachd agus mairsinneachd dhaoine an urra ri neo-dhruim-altachain. 'S ann air sgÓth sin a thuirt am bith-e˛laiche, Edward O. Wilson gur e "na nithean beaga a tha a' riaghladh an t-saoghail".

Tha co-dhi¨ 14,000 gnŔ mheanbh-fhrýdean ann an Alba, agus chan eil sin a' gabhail a-steach nam buidhnean neo-dhruim-altachain eile mar damhain-allaidh, cnuimhean, seilcheagan, cr¨bagan agus giomaich. Tha cuid dhe na gnŔithean againn nach eil ann an Óite sam bith eile air an t-saoghal. Canar gnŔithean eandamaig riutha sin.

Tha Alba s˛nraichte ann am Breatainn seach gu bheil m˛ran ghnŔithean tuathach no Lochlannach againn de ghnŔithean mheanbh-fhrýdean a tha co-cheangailte ri beanntan, m˛inteach agus coilltean d¨thchasach de ghiuthas, critheann agus beithe. Ann an iomadh d˛igh, tha meanbh-fhrýdean na GÓidhealtachd a' nochdadh barrachd dl¨iths ri feadhainn ann an Nirribhidh agus san t-Suain seach ri feadhainn ann an sgýrean eile de Bhreatainn.

Tha cuid de ghnŔithean tearc gu nÓdarra, ach tha m˛ran air fÓs tearc air sgÓth call no briseadh Órainn. Thug d˛ighean-obrach Óiteachais ¨ra droch bhuaidh air eugsamhlachd neo-dhruim-altachain air talamh Óiteachais.

Seillean m˛r a' biadhadh air lus nan dealan-dŔ / Bumblebee feeding on a Buddleia bush ę Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Seilleanan, speachan agus seangain

Seangain, seilleanan, beachan agus sÓbh-chuileagan. Tha iomadh gnŔ gu math soisealta, mar seilleanan-meala agus seangain.

Daolag Týgeir Uaine / Green Tiger Beetle (Cicindela campestris) Beinn Eighe ęLaurie Campbell/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Daolagan

Dhe mu 900,000 de ghnŔithean aithnichte de neo-dhruim-altachain, tha mu 29,000 nan daolagan - seachd uiread Óireamh nan gnŔithean neo-dhruim-altachain c˛mhla.

Dealan-dŔ nan oirean-neamhnaid beag / Small pearl-bordered fritillary butterfly / Boleria selene ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Dealain-dŔ agus le˛mainn

Buidheann cho Ólainn 's a th' ann dhe na neo-dhruim-altachain, agus furasta an aithneachadh.

Cuileag iadhach a' chrithinn / Aspen hoverfly. ęIain MacGowan/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean lethbhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Cuileagan

Tha sinn uile e˛lach air cuileagan (leithid corra-mhialan, meanbh-chuileagan agus mosgýotaothan). Tha m˛ran a bharrachd ge-tÓ le pÓirt chudromach ann a bhith a' cumail suas an eag-shiostam againn.

Seilcheag ęNaomi Smith/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Seilcheagan

Tha beatha inntinneach aca uile, agus tha iad a' nochdadh dh˛ighean inntinneach gus tighinn be˛ ann an Órainnean gu math eadar-dhealaichte.

null

Boiteagan

Tha cuid de bhoiteagan a' cumail na h-¨ire fallain, tha cuid eile a' toirt ionnsaigh air lusan sa ghÓrradh, agus faodar aon dhiubh a chleachdadh air b˛rd an lannsair...

Damhan-allaidh / Spider (Araneus diadematus). ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Damhain-allaidh, mion-chnuimhean agus cartain

'S e neo-dhruim-altachain le ochd casan a th' annta seo. Tha damhain-allaidh ainmeil mar chreachadairean, ach 's e dýosganaich a th' ann am mialan.

 ęPete Moore/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Neo-dhruim-altachain eile air týr

Tha gnŔithean eile ann agus 's d˛cha nach fhaca agus nach cuala tu guth riamh orra, ach tha na mýltean de she˛rsachan neo-dhruim-altachain eile ann an Alba.