. Mu neo-dhruim-altachain - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Neo-dhruim-altachain / Invertebrates

Cudromach gu h-eadar-nÓiseanta

Tha cuid dhe na neo-dhruim-altachain againn nach fhaighear an Óite sam bith eile air an t-saoghal, agus do dh'fheadhainn eile 's e Alba an t-Óite mu dheireadh sa bheil iad pailt san RA.

Tha Óireamhan a tha cudromach gu h-eadar-nÓiseanta de fheusgain-neamhnaid fýor-uisgeáann an aibhnichean Alba. Faodaidh cuid dhe na feusgain seo a bhith be˛ c˛rr is 100 bliadhna, mura tŔid am marbhadh gu mý-laghail le cuideigin le d˛chas glŔ bheag air neamhnaid a lorg.

Tha seann choilltean-giuthais Alba nan dachaigh do iomadh gnŔ tearc agus a tha ann an cunnart mar cuileag-iadhaidh a' ghiuthais, a bhios a' breith nan uighean air seann stocan giuthais.

Air machraichean lÓn dhýthean air taobh an iar-thuath Alba, tha m˛ran dhe na seilleanan-mh˛ra agus dhen t-seillean colletes tuathach. Tha dealan-dŔ a' bhoglaich a' crýonadh air feadh na Roinn E˛rpa. 'S e achannan fliuch air taobh an iar Alba, air an riaghladh ann an d˛ighean traidiseanta, fear dhe na sgýrean as cudromaiche a tha air fhÓgail fhathast dhan ghnŔ seo.

Feumaidh nÓdar iad

Tha neo-dhruim-altachain air leth cudromach dhuinn. Bidh iad ag atharrachadh sgudal nÓdarra gu ¨ir bheairteach agus a' poileanachadh bÓrr agus dýtheanan. Tha iad nam biadh riatanach do bheathaichean fiadhaich agus do dh'e˛in; tha aon eun, cailleachag cheann-gorm, a' toirt mu bhillean bratag agus neo-dhruim-altachain bheaga eile dha na h-iseanan aca gach bliadhna.

Feumaidh sinne iad

Tha giomaich, cr¨bagan, giomaich SpÓinnteach agus creachain uabhasach cudromach do dh'eaconamaidh Alba. Bidh iad a' toirt be˛shlaint do dh'iomadh duine agus tha m˛ran againn measail orra mar bhiadh. Tha Óite cudromach cuideachd aig iomadh neo-dhruim-altachan beag eile san t-sreath-býdh. Tha Óireamh mh˛r dhiubh sin ann agus tha iad a' beathachadh iomadh se˛rsa Ŕisg agus muc-mhara, bho shýoltagan beaga, býodach gu cearbain agus mucan-mara crotach. Tha neo-dhruim-altachain a bhios a' ceangal ri grunnd na mara agus a bhios ann an coloinidhean m˛ra nan Órainnean cudromach sa mhuir, agus bidh iad a' cumail suas iomadh se˛rsa fÓs-bheairt mara eile.

Na tha Dualchas NÓdair na h-Alba a' dŔanamh

Bidh Dualchas NÓdair na h-Alba (SNH) a' cuideachadh le dýon neo-dhruim-altachain le bhith gan cur ann am FrŔama Gnýomh nan GnŔithean agus le bhith a' coimhead Ós dŔidh lÓraich chomharraichte. Bidh SNH ag obair c˛mhla ri, agus a' maoineachadh, buidhnean eile gus fiosrachadh a thoirt seachad, agus tachartasan agus rannsachadh a chur air d˛igh mu na d˛ighean as fheÓrr air ar fiadh-bheatha a dhýon. Thug SNH cuideachd taic o chionn ghoirid do ro-innleachd airson glŔidhteachas neo-dhruim-altachain Alba. Tha dýon laghail aig cuid de neo-dhruim-altachain air sgÓth 's gu bheil iad na leithid de chunnart.

Na ný thu

Tha m˛ran de neo-dhruim-altachain ann an cunnart air sgÓth call agus briseadh an Órainnean no air sgÓth crýonadh ann an cÓileachd Órainn. Tha cuid eile ann an cunnart bho atharrachadh na gnÓth-shýde agus bho thruailleadh. Airson barrachd fiosrachaidh air mar a chuidicheas tu neo-dhruim-altachain, lean na ceangalan gu na buidhnean a tha ainmichte air duilleag nan gnŔithean.

á

á

English versionLast updated on Thursday 20th March 2014 at 14:16 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo