. Muir-thrich - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Muir-thrich Alba / Scotland's Amphibians

Tha sia gnithean de mhuir-thrich dthchasach do dh'Alba - dearcain-luachrach mhra, feadhainn mhn agus feadhainn boiseach, an losgann cumanta, a' mhuile-mhg chumanta agus muile-mhg an druim bhuidhe no natterjack.

Bidh muir-thrich a' cur seachad na cuid as motha dhen bhliadhna air tr, ach feumaidh iad tilleadh dhan uisge airson gintinn oir tha iad nan cinn-phollain uisge airson a' chiad chuid dhem beatha. Seach gum feum iad an craiceann a chumail tais, feumaidh muir-thrich a bhith ann an ite tais mar talamh-feir fliuch no fo chraobhan no dhuilleagan a thuit gu talamh. Bidh muir-thrich a' sealg bhiastagan agus ainmhidhean beaga eile airson am bdh, ged a bhios cinn-phollain ga ag ithe lusan pollaig. Bidh losgainn agus muileacha-mg a' glacadh mheanbh-fhrdean len teangannan fada, steigeach.

Bu chir cuairt-bheatha losgainn agus mhuileacha-mg a bhith ann an dualchas gach piste: tha na h-uighean gam breith mar shol toiseach an earraich. Chan fhada gus an nochd na cinn-phollain. Bidh iad a' snmh gus am fs an casan agus gus an cron na h-earbaill. Fgaidh iad a' phollag nan inbhich bheaga - uaireannan nan sgaothan mra an didh uisge an t-samhraidh. Sna beanntan, gheibhear fhathast sol san gmhios ann am pollagan faisg air iomairean-sneachda. Tha cuairt-bheatha nan dearcan-luachrach caran coltach ris an seo ach gu bheil na h-uighean air am breith agus air an steigeadh fa leth air lusan. Tha an fheadhainn ga coltach ri mean-dhearcan luachrach ach le itean fraoidhneasach gus ogsaidean a shghadh bhon uisge.

Thathar dhen bheachd gu bheil muir-thrich a' cronadh ann an ceann a deas Bhreatainn air sgth rainnean a bhith gan call no ag atharrachadh. Tha iad uile air an don fon lagh gu re air choreigin.

Gnithean tearc

Tha a dh de ghnithean nam muir-threach ann an Alba aig a bheil don snraichte external site fo reachdas Erpach - an dearcan-luachrach mr (great crested newt) agus a' mhuile-mhg an druim bhuidhe no natterjack. Chan fhaodar am marbhadh agus chan fhaodar an rainn aca a sgrios. Feumar coimhead gu math ri leasachadh sam bith a dh'fhaodadh an rainn aca a chur ann an cunnart, agus feumar ceumannan a ghabhail gus coimhead ris na beathaichean fo chead on riaghaltas.

Tha an dearcan-luachrach mr tearc san Roinn Erpa air sgth 's gun deach an rainn aige a mhilleadh. Ged a bhios e air tr a' mhr-chuid dhen ine, agus far am bi e a' sealg creach bheag ann an talamh-feir tais no am measg dhuilleagan a thuit, feumaidh e tilleadh a phollagan beaga airson gintinn, ach chan eil pollagan beaga ann a-nis air sgth atharraichidhean ann an iteachas - mar eisimpleir, chan eil eich air an cleachdadh mar a b' bhaist agus chan eil feum air uisge a bhith ann a dh'las iad. Lorgar e an siud 's an seo air an dthaich ann an ceann a deas Alba agus timcheall Inbhir Nis, ach tha e cuideachd ann am meadhan Alba far a bheil leasachadh gnomhachais no togail ga chur ann an cunnart.

'S e muile-mhg an druim bhuidheam muir-threach as tearca a tha againn. Chan fhaighear e ach ann an corra ite an ceann a deas Siorrachd Dhn Phris. Tha muile-mhg an druim bhuidhe na ghn gu math gnomhach a tha air fs cleachdte ri bhith be air talamh gainmhche agus talamh-feir mun chladach far am bi e a' sealg air an oidhche le bhith a' ruith an didh na creich seach a bhith na shuidhe am falach cleas losgainn agus muileacha-mg cumanta. Chan eil e coltach ri muir-thrich eile ann am Breatainn oir cladhaichidh e fhin sa ghainmhich airson teas an latha a sheachnadh. Gheibhear e faisg air a' chladach seach gum feum e a bhith be ann an rainn ghainmhiche seach ann an ite dhan tig an sl.

English versionLast updated on Friday 31st August 2012 at 15:37 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo