. Mu mhamailean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mu mhamailean / About mammals

Mamailean-tre Alba

Tha mamailean nam buidheann domhair ann an Alba. Am faca tu mamail an-diugh? (A bharrachd air coineanach no ferag ghlas a thugadh a-steach le chile - no rudeigin a thug an cat a-steach?) Tha na mamailean as motha a tha air fhgail againn gu lir sa mhuir, agus tha na mamailean-tre fiadhaich air ionnsachadh gun nochdadh a-mach ach air an oidhche, mar as trice. A dh'aindeoin na tha de mhamailean mun cuairt oirnn, bhon dallag bheag, bhodach (mu 5 gr a chuideam - an aon rud ri sgillinn) gu muc-mhara mhr (le 36,000kg a chuideam - barrachd na 2 bhus dbailte). Leugh barrachd mun deidhinn an seo.

Mamailean ann an cunnart

B' e sealg, gu h-raidh nuair a thinig riaghladh ghunnaichean agus sealg cmhla, an cunnart bu mhotha a chleachd a bhith ann do mhamailean. Bha an cat fiadhaich agus an taghan pailt ann am Breatainn chun an 19mh linn. Mhair iad air Gidhealtachd na h-Alba dreach air sgth 's gur e sgre iomallach a bha an seo fhathast. 'S dcha gun cuidich don laghail iad. An-diugh, tha na cunnartan as motha bho atharrachadh agus call rainn. Tha amfamhalan agus an fherag ruadh cuideachd ann an cunnart bho ghnithean a thugadh a-steach. Faodaidh mamailean mara a bhith air am milleadh, air an len no air am marbhadh air sgth obair dhaoine. Nam measg sin tha bhith a' dol an ss ann an ln iasgaich, lghdachadh ann an ireamh an isg, truailleadh ceimigeach agus fuaim fon uisge.

A' lorg na domhaireachd

'S e for ite math a th' ann an Alba airson mamailean fiadhaich fhaicinn ged a dh'fheumas tu beagan oidhirp a dhanamh. Chaidh tr air fhichead gn muc-mhara, leumadair agus pileag (ceatisianaich) a chlradh ann an uisge Alba - chithear mu sheachd dhiubh sin gu cunbhalach bho bhta no fi 's bhon chladach. Gheibhear rin air feadh nan cladaichean, agus bidh iad uairean airson faicinn d tha a' dol agus mar sin furasta am faicinn. Chan eil e cho furasta dbhrain fhaicinn, ach ch thu iad a' cluich agus ag ithe faisg air a' chladach, gu h-raidh anns na h-Eileanan Siar agus Tuath.

Air tr, d tha nas iongantaiche na treud de cheudan fhidh? Dribh suas gleann smhach sa Ghidhealtachd air feasgar samhraidh no tron latha sa gheamhradh. Airson mamailean eile fhaicinn, feumaidh tu na comharran aithneachadh agus beachdachadh gu math air a' ghaoith. Ach tha e furasta tiseachadh le bruic: chithear iad sa mhr-chuid de dh'Alba. Tha iteachan snraichte ann an Lannraig agus ann am Baile nan Granndach airson d' fhaighinn gu dol. Air na beanntan, coimhead airson gerr a' mhonaidh, a tha cha mhr soitheamh. Bidh dath geal air sa gheamhradh. Bidh sionnaich a' gintinn san Fhaoilleach, agus chithear iad gl thric an uair sin no nuair a tha iad airson na cuilein aca a bheathachadh trth as t-earrach. Airson mamailean eile, mar am fiadh, 's e m beul an latha no m beul na h-oidhche as t-samhradh na h-amannan as fherr nuair a bhios iad a-muigh ann an solas math.

Airson faighinn a-mach mar a tha mamailean air an don ann an Alba agus ann an uisge Alba, theirig gun a duilleagan donagus ceadachd.

D n mi ma ch mi mamail?

Chan eil mamailean air an clradh gu math ann am mran de dh'Alba, agus dh'fhaodadh a h-uile clr a bhith na chuideachadh. Tha iomadh sgeama ann airson mamailean a chlradh agus gheibhear iad bhon duilleig Caidreachas Lorg nam Mamailean external site , agus an sin cuideachd tha mamailean aig an taigh, sgrdadh mhamailean sa gheamhradh, mamailean air ridean agus rannsachadh niseanta nan ialtagan.

Ma thig thu tarsainn air mamailean mara, feuch gu lean thu Cd Faire Fiadh-bheatha Mara na h-Alba external site . Ma ch thu ceatisianaich bhe, faodaidh tu fios a chur gu Urras Coimhead na Mara external site . Bu chir fios a chur gu Comann Don Bheathaichean na h-Alba external site (SSPCA) mu bheathach be ann an iginn. Cuir fios gu oifis an SSPCA gu h-ionadail no cuir fios gu Loidhne-cobhair nam Beathaichean aig 03000 999 999 airson fiosrachadh. Bu chir fios a chur gu Colaiste iteachais Alba external site mu cheatisianaich, rin no dbhrain mharbha a tha a' ruith Sgeama iginn Alba (01463 243030).

English version