. Famhalan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Famhalan / Water vole

'S e luch thiugh, cha mh˛r gun earball, a th' ann am famhalan. Bidh iad a' fuireach ri taobh uisge far am bi iad ag ithe agus lusain a bhios a' fÓs air na bruaichean anns am bi na tuill aca. Tha famhalan Alba eadar-dhealaichte bhon fheadhainn sa ch˛rr dhen RA. ThÓinig na famhalain a Shasainn agus dhan Chuimrigh an dŔidh na Linn Deighe mu dheireadh Ó ceann an ear-dheas na Roinn E˛rpa, ach tha coltas gun tÓinig famhalan Alba bho cheann a tuath Iberia.

Ann an sgýrean air talamh ýosal, gheibhear na famhalain ri taobh shruthain slaodach, ann an lochan beaga, slighean-uisge, dýgean, drŔanaichean achaidh, agus uaireannan ann an sgýrean le Óiteachas dian agus ann am bailtean. 'S e Óiteachan le feur fada a bheir dhaibh biadh agus fasgadh as fheÓrr le famhalan.

Seach gun do chrýon am famhalan gu m˛r air talamh ýosal, 's ann sna h-aibhnichean as lugha agus ann an aibhnichean air talamh Órd as trice a gheibhear iad a-nis ann an Alba. Tha iad ann an sruthain air a' mh˛intich agus ann am puill mh˛na air talamh c˛mhnard no le beagan aomaidh. 'S fheÓrr leotha filleadh tiugh m˛na agus fÓsmhorachd thiugh.

Ciamar a tha am famhalan ann an cunnart?

'S e am famhalan am mamail d¨thchasach as motha a tha ann an cunnart. Chrýon e gu m˛r, gu h-Óraidh san dara cuid dhen fhicheadamh linn. Am measg nan adhbharan airson seo tha milleadh agus briseadh Órainnean, agus cuideachd gun robh am mionc Ameireaganach ga chreach. Tha creachadairean d¨thchasach gu le˛r aig an fhamhalan, ach gu h-aocoltach ris a' mhionc, chan eil coltas gu bheil gin dhiubh ga chur ann an cunnart. Bidh am mionc a' fuireach ri taobh uisge, agus leanaidh am mionc boireann famhalan a-steach dha na tuill aca.

Mar a chuidicheas tu

Mas aithne dhut Óite sa bheil famhalan, bu ch˛ir dhut dŔanamh cinnteach gu bheil fios mu dheidhinn - cuir fios gu clÓradair mhamailean external site na sgýre.

Ma tha talamh agad no ma tha thu ga riaghladh, 's d˛cha gum bi an sti¨ireadh gu h-ýosal feumail.

Na dh'fheumar a dhŔanamh

Faodaidh Órainn an fhamhalain a bhith air a mhilleadh mura bi feur fada air na bruaichean air sgÓth ionaltraidh. Ach tha preasarlach tiugh agus craobhan cuideachd a' dŔanamh call oir cha bhi feur, cuilcean, seasgan no luachair a dh'fheumas am famhalan cho pailt.

Tha glŔidhteachas an fhamhalain a' cur feum air:

  • Feur agus lusain a chumail suas ri taobh an uisge. Dh'fhaodadh gun cuidicheadh feansa ach feumar bacadh a chur air craobhan ˛ga agus preasarlach.
  • Cothrom tuineachaidh dhan mhionc a l¨ghdachadh (cuideachd riaghladh Órainn gus l¨ghdachadh air slocan, smachd ga chumail air a' mhionc agus air coineanaich ma dh'fheumar).

á

á

English version