. Bruic - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Bruic / Badgers

Tha for dhroch ainm aig an fheil-itheadair mu dheireadh ann am Breatainn am measg an t-sluaigh, (agus bu chir dhut gu cinnteach cuideachadh fhaighinn mus tid thu faisg air broc a th' air a len) ach tha e na itheadair snraichte bhoiteagan. Gach oidhche nuair a nochdas iad a-mach s nu tuill aca, (uaireannan air an cladhach gu grinn) bidh iad a' sntraich na h-adhair airson obrachadh a-mach cit am bi na boiteagan a' tighinn s an ir. Nuair a tha tart ann, bidh na boiteagan a' fuireach fon talamh, agus bidh na bruic a' fulang. Aig m mar sin, thid iad gu biadhan eile - ainmhidhean agus lusan.

Seach gu bheil am broc cho measail air boiteagan, chuidich sin e gu bhith be nuair a chaidh a' mhr-chuid dhen choilltich againn a sgrios. 'S ann an seann choilltean as pailte a tha na boiteagan, ach bidh feadhainn dhiubh fhathast rim faotain nuair a dh'fhalbhas a' choille. Mar sin tha iad a' cumail nam broc be.

Cunnartan dhan bhroc

Seach gun robh daoine dhen bheachd gun robh am broc cho borb, thisich daoine gan sealg airson sprs. Bhiodh iad a' cladhach a-mach nam broc agus a' leigeil nan con orra. Leis a' ghrin a chuir seo air daoine, fhuaradh don lidir fon lagh dhan bheathach seo. Tha bruic agus na tuill aca air an donbho bhith a' cur dragh orra. Cleas gach gn eile, bidh leasachadh a' toirt buaidh orra ach tha dighean ann air a' bhuaidh a lghdachadh.

Cit a bheil na bruic?

Tha an deagh chuid de bhruic fhathast ann an Alba. Coimhead airson nan comharran nauir a bhios tu a' coiseachd air an dthaich no fi 's anns a' bhaile. Nam measg sin tha na sluic shnasail anns am bi iad a' fliuchadh agus a' salach, lraich an spgan sa pholl agus lraich far an robh iad a' sntraich san fheur. Obraichidh tu a-mach mar sin d cho fada 's a tha iad air a bhith san sgre agad.

Nas fherr buileach chan eil fhios nach faic thu fear dhe na tunailean aca anns am bi iomadh toll mr le din de dh'ir a chladhaich iad air an taobh a-muigh. Faodar a bhith a' coimhead nam broc an seo gu laghail fhad 's nach cuir thu dragh orra: feuch gun suidh thu taobh shos na gaoithe agus na dan fuaim. As t-samhradh ann an Alba 's bhaist gun nochd iad a-mach dhan ghrin. Mar sin feuch ri tighinn trth. Tha iteachan poblach dhaibh ann an Lannraig Nuadh agus faisg air an Aghaidh Mhir airson gum faigh thu gu dol, agus bidh Urras Fiadh-bheatha na h-Alba a' cur amannan air digh dhan phoball airson bruic fhaicinn ann am meadhan Dhn ideann.

English version