. Mamailean týre - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Mamailean týre / Lands mammals

Chaidh cur Ós dha na mamailean m˛ra againn mar am mathan, am madadh-allaidh, an lonáagus an lioncsáo chionn fhada, ach tha m˛ran mhamailean fhathast ann an Alba. Mar a bheir luchd-coimhid nam broc fianais, tha an fhe˛il-itheadair týre as motha a tha air fhÓgail againn glŔ thaitneach ri fhaicinn. Tha m˛ran mhamailean air an dýon agus bidh Dualchas NÓdair na h-Alba a' cuideachadh le sgr¨dah na tha ann dhiubh. Ma tha thu airson cuideachadh le gleidheadh mhamailean, no airson barrachd ionnsachadh mu na mamailean mun cuairt ort, faodaidh tu ballrachd a ghabhail ann am buidhnean s˛nraichte mar am Bat Conservation Trust external site , The Mammal Society external site no Scottish Badgers external site .

Broc / Badger / Meles meles ęLaurie Campbell/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Bruic

'S e am broc an fhe˛il-itheadair as motha a tha ann an Alba. Faigh a-mach mu na bhios iad ris air an oidhche agus an dÓimh ri daoine.

Taghan / Pine Marten / Martes martes ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Taghain

'S d˛cha am mamail as Óille ann an Alba agus a tha a-nis a' sgaoileadh a-mach Ós a' GhÓidhealtachd.

A' bhiast-dhubh / Otter / Lutra lutra  ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Biastan-dubha

Tha Alba cudromach san Roinn E˛rpa dhan bhiast dhubh. Tha i a' tighinn air adhart gu math san RA bho chaidh slighean-uisge a ghlanadh.

Cat fiadhaich / Wildcat ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Cait fhiadhaich

Bidh thu glŔ fhortanach ma chý thu cat fiadhaich Alba - 's e am mamail as motha a tha ann an cunnart agus dh'fhaodadh nach eil ach beagan cheudan dhiubh fhathast ann.

Ialtag Daubenton / Daubenton's bat / Mytosis Daubentonii. ęJohn Haddow/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ialtagan

Tha co-dhi¨ naoi gnŔithean ialtagan ann an Alba. Dhiubh sin 's i an ialtag chumanta as pailte agus as aithnichte.

Sionnach / Fox. ęLorne Gill. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Fe˛il-itheadairean eile

Faigh a-mach barrachd mu fhe˛il-itheadairean eile, mar sionnaich agus c˛ig ann am buidheann nan neas.

Damh ruadh / Red deer stag  ę Laurie Campbell/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

FŔidh

FŔidh ruadha agus earban a bhios air monaidhean Alba, agus gnŔithean eile a thugadh a-steach.

GeÓrr / Brown Hare / Lepus capensis  ęLorne Gill / SNH.  Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

GeÓrran & coineanaich

Tha na millean de choineanaich ann an Alba agus dÓ she˛rsa geÓrr, ach 's e geÓrr a' mhonaidh am fear a tha d¨thchasach.

Fe˛rag Ruadh / Red Squirrel (Sciurus vulgaris). ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Fe˛ragan

Bidh e coltach gur e Alba an t-Óite mu dheireadh ann am Breatainn sam bi an fhe˛rag ruadh. Faigh a-mach carson a dh'fheumas sinn stad a chur air sgaoileadh na fe˛raig ghlais.

null

Famhalan

Faigh a-mach mun ghnŔ sh˛nraichte seo a bhios air bruaichean aibhne agus mar a tha am mionc na dhroch naidheachd.

Luch-coille /  Wood mouse ęJim Parkin. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Mamailean beaga eile

'S e luchainn, bad-alain agus dallagan na mamailean as pailte ann an Alba agus tha iad riatanach ann a bhith a' toirt taic do phrýomh chreachadairean.


Ceanglaichean

Am Býobhar E˛rpach (Beurla)

Am Býobhar E˛rpach (Beurla)

Ged a bha e pailt uaireigin, chaidh am beathach seo a shealg gu bÓs o chionn 500 bliadhna. Thathar an-drÓsta a' feuchainn ri thoirt air ais ann an Alba.