. Muc-mhara mhionc - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Muc-mhara mhionc / Minke whale / Balaenoptera acutorostrata

Tha a' mhuc-mhara mhionc air a' mhuic-mhara bailn as cumanta mu chuairt Alba, agus 's i an t as dcha a ch bho rubha no bho aiseag. 'S e an teansa as fherr air t fhaicinn faisg ort a dhol air turas mhucan-mara cmhla ri obraiche earbsach, agus 's dcha gum faic thu muc-mhara mhionc a' nochdadh faisg air a' bhta.

Carson a tha iad cudromach?

'S e mamal mara, inntinneach, tuigseach a tha sa mhuc-mhara mhionc agus tha iad a' cur gu mr ri beairteas na mara mu chladaichean Alba. Rinn sgrdaidhean ann an 1994 agus 1995 tuairmse air an ireamh san Atlantaig an ear mu 110,000, le 8,500 sa Chuan a Tuath, ach tha Coimisean Eadar-niseanta Sealg nam Muc-mhara external site dhen bheachd nach d' fhuair an ireamh aca fhathast seachad air sealg nam muc-mhara roimhe seo. Seach nach eil iad uabhasach mr, cha robh sealgairean nam muc-mhara ann an Alba a' sealg mucan-mara mionc gus an do chron gnithean na bu mhotha. Tha sealg mucan-mara mionc fhathast air a bhacadh gu re le Nirribhidh agus Innis Tle, agus dh'fhaodadh sin buaidh a thoirt air ireamhan timcheall Alba. Bidh na mucan-mara mionc uaireannan a' dol an ss ann an uidheam iasgaich, agus faodar an len le bhith a' bualadh ann am btaichean. Faodaidh PCBs agus stuthan truaillidh eile cruinneachadh san t-saill aca. Dh'fhaodadh sin buaidh a thoirt air an slinte, agus tha uallach ann gum faodadh iad fulang bho fhuaim bhtaichean, deuchainnean airson ola agus gas, agus bho chisean armailteach. Mar aithneachadh air cho cudromach agus cho dblidh 's a tha mucan-mara mionc, agus gnithean a tha dlth dha, tha plana gnomh buidheann ghnithean ann airson a h-uile muc-mhara bailn ann am Plana Gnomh Bith-iomadachd na RA external site , ga thoirt air adhart a-nis le Riaghaltas na h-Alba mar phirt de Ro-innleachd Bith-iomadachd Alba external site .

Ciamar a dh'aithnicheas tu iad?

Ged as i as lugha dhe na mucan-mara bailn, tha am muc-mhara mhionc fhathast gu math mr: bidh an fheadhainn bhoireann suas ri 8.5m (28tr) a dh'fhaid, agus an fheadhainn fhireann dreach beagan nas lugha. Nuair a thig muc-mhara mhionc am brr, gl thric chan fhaic thu ach druim fada, dorcha, agus ite deiridh coltach ri corran. Ma bhios tu nas fhaisge, 's dcha gum faic thu comhrraidhean soilleir glas air a' chliathaich eadar an toll-adhair agus an ite dheiridh, agus tha bann soilleir air gach pliuta. Cha mhr gum faic thu an sideadh bhon toll-sididh dhbailte aig mucan-mara mionc, agus 's ann ainneamh a tha e barrachd air 2m (6tr) a dh'irde. 'S ann ainneamh a dh'ireas mucan-mara mionc glan a-mach s an uisge, ach faodaidh gun toir iad leum suas, ag irigh s an uisge gu re, airson sil a thoirt mun cuairt, agus bidh iad tric a' tighinn faisg air btaichean.

Cit am bi iad a' fuireach?

Tha mucan-mara minke an re mhath air feadh an t-saoghail, agus ch thu iad air feadh uisgeachan Alba. Bidh iad a' biathadh mar as trice ann an uisge nas taine os cionn sgeilp nam mr-roinnean, seach a-muigh sa chuan. Bidh iad tric a' nochdadh timcheall air bacan gainmhche no far a bheil bcaidhean a' toirt mathachadh agus iasg chun an uachdair, no ann an sruthan lidir timcheall rubhannan agus eileanan beaga. Thig iad gl thric faisg air tr, agus 's dcha a-steach a bheul aibhnichean, bghan no caolais.

Ciamar a tha iad be?

Bidh mucan-mara mionc be air iomadh iasg beag: solagan, sgadan, sol, adag, saoithean, caoiteag agus trosg bheag, a bharrachd air crile agus beathaichean eile sa phlanctan. Bidh iad gam biathadh fhin le bhith a' sluigeil na creich sna beil mhra, fhosgailte aca. Tha claisean fada nan amhaichean a' leigeil leotha an danamh gu math nas motha airson gun toill trr mr sail annta. Nuair a dhineas iad am beil, tha an sl air fhsgadh a-mach tro chirtearan de bhailn, lon-iasgaich a' mhuc-mhara fhin, fhad 's a tha an t-iasg air a shluigeil. Bidh cuid de mhucan-mara mionc a' dibheadh dmhainn agus a' ruagadh iasg chun an uachdair; bidh seo gl thric a' tladh sgaothan mra ein-mhara a gheibh pirt dhen ric, agus tha iad nan deagh chomharra gu bheil mucan-mara mun cuairt. 'S ann eadar An t-Iuchar agus an t-Sultain as trice a chithear mucan-mara mionc mu chuairt Alba, ach faodar am faicinn uair sam bith eadar An Citean agus an t-Sultain, agus dh'fhaodadh gu bheil beagan dhiubh a' fuireach an seo fad na bliadhna.

English version