. M˛r-shealladh de lusan Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

M˛r-shealladh de lusan Alba /áááááááááááááááá Overview of Scottish plants

Ann an Alba tha mu 2,000 se˛rsa lus le dýthean. Gheibhear a' chuid as motha dhiubh air feadh an t-saoghail, ach air sgÓth sin, faodaidh gum bi ceangal eadar thu agus Óitichean fada air falbh air sgÓth nan lusan Órda a chý thu. Anns na beanntan, mar eisimpleir, tha lusan ann mar na morain agus na seileachain, a chý thu sna d¨thchannan Lochlannach agus san Artaig. Tha s˛bhrag Alba eadar-dhealaichte oir chan fhaighear i an Óite sam bith eile air an t-saoghal.

Iongantach fhŔin!

Tha na h-uiread de lusan Órda iongantach againn ann an Alba nach faighear ach an seo. Nuair a bhios na coilltean againn liath as t-earrach le br˛g na cuthaig, chan eil a leithid ann am Breatainn. Ach chan eil cÓil ann an Alba cho ainmeil, am measg lusan Órda, ris an dath phurpaidh a tha air m˛inteach fraoich Alba san L¨nastal. Chaidh a' mh˛inteach a chruthachadh nuair a thugadh air falbh a' choillteach nÓdarra, agus chaidh a gleidheadh le falaisgean faiceallach thar nan dÓ cheud bliadhna mu dheireadh. Bha seo airson Óireamh nan cearc-fraoich airson sealg a chur am meud.

Ann an cunnart

Thug obair dhaoine buaidh nach robh an-c˛mhnaidh math air iomadh gnŔ, gu h-Óraidh sna deicheadan mu dheireadh nuair a bha sinn na b' fheÓrr air a bhith a' cur obair am meud air an d¨thaich. Faodaidh milleadh nan Órainnean aca agus stuth-marbhaidh luibhean droch bhuaidh a thoirt air na lusan Órda, ach faodaidh rudan eile nach eil cho follaiseach cuideachd sin a dhŔanamh mar Óireamh eadar-dhealaichte de bheathaichean a bhios ag ionaltradh no todhar Gallta. A rŔir taisbeanair pÓtran nan lusan  PDF document ann an Alba, saoilear gun do chrýon Óireamh nan gnŔithean lusan bho 1998 sa mh˛r-chuid de dh'Órainnean. ChlÓradh an crýonadh a bu mhotha (23%) ann an gnŔithean lusan ann an Órainnean feithe agus boglaich. Ach tha Óiteachan s˛nraichte ann fhathast anns am faic thu eisimpleirean de dh'Órainnean a tha air an riaghladh ann an d˛igh a leigeas le iomadh se˛rsa lus a bhith be˛ agus tha lusan Órda a' dŔanamh nam m˛r-bhailtean againn nas tlachdmhoire.

A' dýon nan lusan

Bidh Dualchas NÓdair na h-Alba a' cuideachadh le dýon lusan le bhith gan cur ann am FrŔama Gnýomh GhnŔithean agus leis an dýon bho lÓraich chomharraichte. Bidh Dualchas NÓdair na h-Alba cuideachd ag obair c˛mhla ri, agus a' toirt taic do bhuidhnean saor-thoileach a bhios a' cuideachadh lusan.

Ma tha thu airson cuideachadh le bhith a' dýon lusan, no airson barrachd ionnsachadh mu na lusan fiadhaich mun cuairt ort, faodaidh tu ballrachd a ghabhail ann am buidhnean s˛nraichte mar am, Botanical Society of Scotland external site , Plantlife external site á agus a' Wild Flower Society external site . Faodaidh tu an cuideachadh len obair. Bidh luchd-obrach saor-thoileach Comann Luibh-e˛lais Bhreatainn a' dŔanamh sgr¨dadh cudromach air lusan Alba. Bidh luchd-obrach saor-thoileach Plantlife a' dýon bhuidhnean fa leth de lusan ann an cunnart. Tha Comann nan Dýthean Fiadhaich a' toirt deagh fhiosrachadh mu na lusan fiadhaich againn. Bidh Comann Luibh-e˛las na h-Alba a' toirt ˛raidean air c¨isean lusan air feadh Alba.

á

á

English versionLast updated on Friday 2nd August 2013 at 12:13 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo