. Lusan le dýthean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Lusan le dýthean / Flowering plants

'S e lusan Órda a tha a' dŔanamh gach meatair de dh'Alba cho gorm as t-samhradh. Gheibhear na lusan seo eadar ýre a' mhuir-lÓin agus mullaich nam beanntan. Tha iad ann dhe gach meud eadar seann chraobhan m˛ra agus lusain bheaga, bhýodach a tha doirbh am faicinn. Tha dýthean air a' mh˛r-chuid dhiubh agus tha iad a' cur dath Ólainn air an Órainneachd nan Óm fhŔin. Tha iad a' toirt be˛shlaint do thuathanaich agus do choilltearan agus tha iad nam biadh dhan mh˛r-chuid de bheathaichean. Gach bliadhna bidh na lusan seo a' glacadh nan tunnaichean dhen charbon dÓ-ogsaighd a tha na adhbhar air blÓthachadh na cruinne. Mura biodh iad ann, cha bhiomaid fhŔin ann nas m˛. 'S iad a bhios a' dŔanamh ogsaidean dhuinn.

Cluaran ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

M˛r-shealladh de lusan Alba

Tha iomadh se˛rsa lus ann an Alba a tha a' dŔanamh na d¨thcha cho s˛nraichte. Leugh mu chuid dhiubh agus faigh a-mach dŔ dh'fhaodadh tu a dhŔanamh.

Lus linneuis / Twinflower  ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Lusan coille

Tha br˛g na cuthaig, an t-s˛bhrag agus lusan Linneuis air cuid dhe na lusan Ólainn a chithear ann an coilltean Alba. Faigh a-mach barrachd mun deidhinn seo agus mu lusan coille eile.

Fraoch faisg air Ath Maol Ruibhe, Siorrachd Pheairt  ę Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Lusan nam beann, nam m˛inteach is nam boglach

Bidh lusan a' cleachdadh iomadh innleachd airson a bhith be˛ sna h-Óitichean doirbh seo. Faigh tuilleadh a-mach...

Duilleagan-bÓthte aig Uath Lochan, Gleann FŔisidh ę Lorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Lusan lochan, aibhnichean is bhoglaichean

Tha m˛ran Órainnean fýor-uisge ann an Alba. Faigh a-mach mu na lusan a tha measail air an uisge!

Faiche, Uibhist a Deas ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Lusan talamh tuathanachais is croitearachd

Faigh a-mach mu iomadh lus a dh'fhÓs cleachdte ri na suidhichidhean a chaidh adhbharachadh le obair tuathanaich agus croitearan.

D¨in-ghainmhich agus muran, Uibhist a Deas ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Lusan cladaich is mara

Faigh a-mach mu na se˛rsaichean lusan a bhios a' dŔanamh talamh mun chladach stŔidheil agus a bhios a' toirt dhuinn uiread de dhathan.

Glenboig ęGeorge Logan/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Lusan sna m˛r-bhailtean, sna bailtean agus sna bailtean beaga

Faodaidh iomadh se˛rsa lus fiadhaich fÓs ann an Óitichean gorm sna bailtean.