. Ĺonanaich mara - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ĺonanaich mara / Marine algae

Gheibhear air na cladaichean againn buidheann lusan cho sean 's a th' air a' phlanaid agus iad a' fàs cho math 's a ghabhas. Canaidh sinne ĺonanaich mara riutha ach 's ḍcha gum b' fhèarr leat fhèin feamainn a ghabhail orra. Chan eil ṃran àrainnean air an t-saoghal cho garbh ri cladach. Bidh stoirmean a' gabhail dha, no bidh an làn a' fàgail gach ń bẹ gus bruich sa ghrèin, gus tioramachadh sa ghaoith no bidh ́re an t-sàil ag atharrachadh gu luath. Cha chanadh tu gum biodh e freagarrach do lus phŕomhadail. Ach tha ĺonanaich mara a' ĺonadh gach c̣s air an tig am muir tarsainn, agus tha iad nan àrainn agus nam biadh, do mḥran dhe na h-ainmhidhean a lorgas sinn air a' chladach. Agus, cuideachd, bidh iad a' sgaoileadh tro mhuir tana mu na cladaichean againn gus an ruig iad an t-àite sa bheil an solas air falbh.

Ceilp ©Sue Scott/SNH Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no thèid gu www.snh.gov.uk

Ceilp

Tha sinn cleachdte ri bhith a' faicinn ceilp air a' chladach. Bidh ceilp a' dèanamh choilltean tiugha fon uisge, agus tha sin ceart cho pŕseil do dh'fhiadh-bheatha 's a tha coilltean air t́r.

Feamainn-uighe / Wig wrack  ©Sue Scott/SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Feamainn-ghruaige

Chan eil i seo coltach ris a' mḥr-chuid de dh'fheamainnean idir oir chan eil i ceangailte ri creagan. Bidh i a' sẹladh air an làn mar luibhean ri gaoith an fhàsaich.

Lusan nan clach / Stoneworts ©Sue Scott/SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Lus nan clach

Tha 33 gnè de lus nan clach san RA, ach tha iad uabhasach mothachail a thaobh truaillidh, agus, mar thoradh air an sin, tha ṃran dhiubh gu math tearc a-nis.

Maerl ©Ben James/SNH. Airson fiosrachadh mu cḥraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ̀omhaighean Dualchas Nàdair na h-Alba air F̣n 01738 444177 no www.snh.gov.uk

Maerl

'S e feamainn chruaidh àlainn phurpaidh-dhearg a th' ann an maerl bhẹ agus bidh i a' dèanamh 'bhratan' biorach air grunnd na mara.