. Iasg for-uisge eile - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Iasg for-uisge eile / Other freshwater fish

Bradan sligeach / Common sturgeon

Air sgth 's gu bheil cmhdach sligeach air agus coltas ro-eachdraidheil, aithnichidh a' mhr-chuid am bradan sligeach sa bhad. Faodaidh e cuideachd fs gu math mr - gu crr is 3 meatairean a dh'fhaid agus le crr is 200 kg a chuideam. Tha am bradan sligeach, a dh'fhaodas a bhith be suas ri 50 bliadhna, dthchasach dhan chuid as motha de thaobh an iar na Roinn Erpa agus dhan Mhuir Mheadhan-threach, dhan Bhaltaig agus dhan Mhuir Dhubh. Tha fios againn gum bi e a' solachadh ann an aibhnichean mra, ach cha do ghin e riamh ann am Breatainn agus 's e an aon ghn de bhradan sligeach a chaidh a ghlacadh an seo.

A bheil am bradan sligeach ann an cunnart?

Bha am bradan sligeach air iasgach gu mr san Roinn erpa, an d chuid airson caibhiar (uighean no mealg), agus airson am fela. An seo, dh'fhaodadh gu bheil e aithnichte air sgth 's gum feumar gach bradan sligeach a thid a ghlacadh a thabhann dhan rgh no dhan bhanrigh a bhios a' riaghladh. Ach chan eil fios aig daoine gur e am bradan sligeach fear dhe na h-isg as motha a tha ann an cunnart san Roinn Erpa.

A bheil e air a dhon?

Tha tearcad a' bhradain shligich ann am Breatainn aithnichte seach gu bheil e a' nochdadh an d chuid ann an Cmhnant 5 de Achd na Fiadh-bheatha & na Dthcha 1981 (atharraichte), agus air Liosta Gnithean Promhachais UKBAP. San Roinn Erpa, tha am bradan sligeach a' nochdadh ann an Annexes II agus V de Stiireadh rainn an AE agus ann an Appendix II de Chmhnant Bhern. Bho shealladh cruinneil, tha an IUCN cuideachd ga fhaicinn mar ghn ann an cunnart mr agus tha e air a riaghladh le CITES.

Glasag Erpach / European grayling

Tha an gn seo air a bhith ann an Alba o chionn 150 bliadhna, ged as ann do Shasainn a tha e dha-rribh dthchasach, agus 's dcha do phirt dhen Chuimrigh. Bidh iad mar as trice ann an aibhnichean sa bheil bric agus aig a bheil na h-aon fheuman a thaobh mathas uisge. Ach tha iad cuideachd ann an d uisge tmhach - ann an Loch-tasgaidh Gouthwaite ann an Sasainn agus ann an Llyn Tegid ann an ceann a tuath na Cuimrigh. Bidh a' ghlasag a' faighinn mran aire bho luchd-saidheans agus bho iasgairean-slaite agus tha an The Grayling Society external site a' toirt taic do rannsachadh.

A bheil iad air an don?

Bho shealladh glidhteachais, tha a' ghlasag Erpach air a don bho chus iagaich le bhith ann an Annex V de Stiireadh rainnean an AE agus Appendix III de Chmhnat Bhern.

English version