. Iasg fýor-uisge - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Iasg fýor-uisge / Freshwater fish

Tha 'iasg fýor-uisge' anns a h-uile se˛rsa uisge, bho phollagan beaga gun mhathachadh air talamh agus monaidhean Órda gu lochan agus aibhnichean m˛ra. Airson a bhith be˛ anns na h-Órainnean neo-ionann sin, tha cuid de dh'iasg fýor-uisge Alba air innleachdan iongantach a chleachdadh. Mar eisimpleir tha cuid dhiubh air roghainn a dhŔanamh gun cuir iad seachad am beatha gu lŔir ann am fýor-uisge, agus bidh feadhainn eile a' gluasad eadar Órainnean fýor-uisge agus am muir. Tha cuid dhen iasg air tighinn air adhart ann an d˛ighean a chuireadh iongnadh a bheatha air Darwin.

Bradan / Salmon / Salmo salar ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Mu iasg fýor-uisge

M˛r-shealladh air iasg fýor-uisge ann an Alba agus carson a tha iad cudromach.

Bradan (Salmo salar) ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177

Bradan

Tha bradan an Atlantaig a' cumail taic ri iasgach a tha ainmeil air feadh an t-saoghail, ach tha iomadh se˛rsa dheth ann.

Breac / Trout ęColin Bean/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Breac

Tha a h-uile duine e˛lach air a' bhreac, ach chan eil an t-eag-e˛las aca idir cho sýmplidh 's a shaoileadh tu.

null

Pollag

'S e am pollan agus a' phollag dÓ ghnŔ thearc ann an Alba. Faigh a-mach barrachd mun deidhinn an seo.

└ite sýolachaidh spŔirlinn ęColin Bean/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

SpŔirlinn

Chan eil daoine cho e˛lach air a' ghnŔ seo, ach bha uair a bha iad a' cumail ri taic ri grunnan Óitean iasgaich ann an Alba. Faigh a-mach mun deidhinn.

null

Stangaran

Ionnsaich mu stangaran gun chnÓimhean-droma agus cuid eile aig a bheil barrachd na shaoileadh tu.

Easgann bhreac / Lamprey ę Colin Bean/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Easgann-bhreac

Tha am beididh aosmhor agus iongantach. Bidh an t-iasg seo a' cleachdadh dheoghladairean agus fiaclan coltach ri eigh airson iasg eile ithe.

null

TÓrr Artaigeach

Dh'fhaodadh gur e seo a' chiad iasg fýor-uisge a thÓinig a dh'Alba an dŔidh na linn deighe mu dheireadh. Faigh a-mach mun 'bhith-iomadachd fhalaichte' a th' aige.

null

Easgann E˛rpach

Turas bho Mhuir Sargasso a dh'Alba agus air ais a-rithist - faigh a-mach barrachd mun turas iongantach aice.

null

Iasg fýor-uisge eile

Faodaidh feadhainn eile a bhith inntinneach - fi¨ 's ged nach eil iad nam prýomhachasan glŔidhteachais.