. Fungasan - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Fungasan / Fungi

Tha fungasan iongantach

Tha iad air a bhith ann o chionn milleanan bhliadhnaichean agus chan e lusan no ainmhidhean a tha annta. Mar sin tha buidheann aca dhaibh fhŔin. Tha fungasan ann dhe gach cruth, meud is dath (agus fÓileadh) agus gheibhear iad tron bhliadhna air feadh an t-saoghail a' fÓs ann an coilltean, freumhaichean, ¨ir, meanbh-fhrýdean, innear agus fi¨ 's oirnn fhŔin! 'S e fungas ann an Ameireaga, ris an canar Armillaria ostoyae external site , an ný as motha, as truime agus as sine air an t-saoghal.

Ann an Alba

Tha c˛rr is 12,000 gnŔ an seo anns na coilltean, air talamh fe˛ir, air beanntan agus air cladaichean (2). Tha Alba cudromach gu h-eadar-nÓiseanta airson a' cheann-cŔire dhathach a bhios a' fÓs air talamh fe˛ir air nach do chuireadh dragh. Gheibhear fungasan a tha air an dýon le planaichean gnýomha bith-iomadachd na RA external site ann an coilltean Alba, agus nam measg tha am fungas Hazel Glove agus buidheann de fhungasan fiaclach. Tha cuid de ghnŔithean nan caochag nach deach a chlÓradh ann an Óite ach ann an Alba (4).

Feumaidh fiadh-bheatha iad

Tha m˛ran dhen fhiadh-bheatha againn an eisimeil nam fungasan. Bidh fungasan ag iomlaid biadh c˛mhla ri lusan airson an cuideachadh a' fÓs agus bidh iad a' sgioblachadh sheann duilleagan agus fiodh marbh external site tro ghrodadh agus gan ath-chuartachadh external site air ais gu ¨ir nas fhallaine. Bidh fungasan a' toirt biadh agus fasgadh do dh'fhiadh-bheatha mar an daolag bheag, dhubh, a' bhoiteag agus an fhe˛rag ruadh.

Feumaidh sinne iad

Tha sinne cuideachd an eisimeil nam fungasan oir bidh iad a' cuideachadh le bhith a' dŔanamh t˛rr dhen bhiadh againn mar aran, cŔicichean, briosgaidean agus leann, agus ýocshlaintean mar antibiotaigean agus statins a bhios a' cumail smachd air cholesterol. Faodar pÓipear agus dath cuideachd a dhŔanamh Ó fungasan. Tha cuid dhe na fungasan math rin ithe, ach tha cuid eile puinnseanta. Mar sin faigh an-c˛mhnaidh a-mach mun deidhinn bho e˛laiche agus lean C˛d Bhalgain-buachair Fiadhaich Alba  PDF document .

Na tha sinn a' dŔanamh

Bidh Dualchas NÓdair na h-Alba a' cuideachadh le dýon nam fungasan le bhith gan cur ann am FrŔama Gnýomh nan GnŔithean agus leis an dýon a tha ga thoirt do lÓraich a tha comharraichte airson fhungasan agus an Órainnean.

Nas urrainn dhut a dhŔanamh

'S e na prýomh chunnartan dha na fungasan call Órainn, t˛rr mathachaidh agus d¨sgadh na h-¨ire. Faodaidh tu cuideachadh le bhith a' dŔanamh Óite do dh'fhungasan sa ghÓrradh mar d¨n ˛traich oir is toigh le fungasan Óitichean tais, fasgach. Faodaidh tuás¨il a thoirt air ceanglaichean eile air an duilleag seo.

á

á

English versionLast updated on Tuesday 9th July 2013 at 09:52 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo