. A' rannsachadh e˛in grunnachaidh Uibhist - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' rannsachadh e˛in grunnachaidh Uibhist / Uist wader research

Chaidh Pr˛iseact E˛in Grunnachaidh Uibhist a stŔidheachadh ann an 2000 mar fhreagairt do na h-uallaichean a bh' ann co-cheangailte ri ýsleachadh ann an Óireamhan e˛in grunnachaidh a tha a' neadachadh ann an d¨mhlachd mh˛r air eileanan Uibhist a Tuath, Beinn nam Fadhla agus Uibhist a Deas agus aig a bheil cudromachd eadar-nÓiseanta. Tha Óireamhan nan eun sin a bhios a' neadachadh air an talamh air a bhith a' crýonadh thairis air a' chuid mh˛r de na 25 bliadhna a chaidh seachad agus lorg rannsachadh dian gun robh seo sa mh˛r chuid ri linn grÓineagan a bhith ag ithe an uighean.

Ann an 2011, chaidh an ceathramh ýre den phr˛iseact a th˛iseachadh: program rannsachaidh ceithir bliadhnaichean air e˛in-grunnachaidh a tha a' briodadh sna h-eileanan. Bheir seo tuilleadh fiosrachaidh dhuinn mu dheidhinn e˛in-grunnachaidh, dŔ tha a' dŔanamh dragh dhaibh agus dŔ cho cudromach 's a tha iad. Tha am pr˛iseact fhathast ag amas air na grÓineagan a chumail air falbh bho na h-Óiteachan Ós an deach iad fhuadach mar-thÓ. ThŔid grÓineagan air an lorg ann an Uibhist a Tuath agus Beinn nam Fadhla gan cuir gu týr-m˛r na h-Alba.

Suaicheantas ęSNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Amasan a' phr˛iseict

Faigh tuilleadh a-mach mu carson a tha e˛in grunnachadh nan Uibhistean ann an cunnart agus mu na thathar a' dŔanamh airson faighinn thairis air an duilgheadas seo.

Gille-brýghde / Oystercatcher ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

E˛in grunnachaidh Uibhist

Fiosrachadh mu dheidhinn na h-e˛in grunnachaidh a tha a' briodadh ann an Uibhist a Tuath, Beinn nam Fadhla agus Uibhist a Deas.