. Caochladh she˛rsa fŔidh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Caochladh she˛rsa fŔidh / Deer species

Gheibhear fiosrachadh mu na ceithir se˛rsaichean de fhŔidh fhiadhaich ann an Alba air an duilleig-lýn, FŔidh Alba.

Tha grunn ch¨isean s˛nraichte ann co-cheangailte ri riaghladh gnŔithean de dh'fhŔidh fhiadhaich.

Earbaichean ľ bÓsmhorachd air m˛inteach sa gheamhradh

Gu traidiseanta 's ann air fearann coillteach is talamh ýosal Óiteachais a bhios earbaichean. Thairis air na 10 bliadhna mu dheireadh tha fianais neo-earbsach a' cumail a-mach gun robh Óireamh fhÓsail dhiubh air m˛intichean, gu s˛nraichte ann an Siorrachdan Pheairt, Aonghais agus ann an Roinn a' Mhonaidh.

B' e sneachd geamhradh 2009-10 bu truime agus a b' fhaide a mhair o chionn iomadach bliadhna. Tha coltas ann gu bheil earrann mh˛r earbaichean sna m˛intichean Órda sin air bÓsachadh.

Sika ľ ag eadar-bhriodachadh le fŔidh ruadha d¨thchail

Chan eil fŔidh Sika d¨thchasach san Rýoghachd Aonaichte; tha iad air teicheadh bho chruinneachaidhean a chaidh a thoirt Ó └isia. Tha Sika (Cervus nippon) ann an dl¨th dhÓimh ri fŔidh ruadh d¨thchail (Cervus elaphus) gun ýre 's gum briodaich iad agus gun gin iad tar-ghnŔithean.

Sa chumantas tha tar-ghnŔithean air an gintinn nuair a bhriodaicheas fŔidh sika fhireann le eilidean ruadha. Ged a dh'aithnichear a' chiad ghinealach de thar-ghnŔithean bho choltas an dÓ phÓraint, tha na tar-ghnŔithean a thig nan dŔidh doirbh an aithneachadh agus tha seo a' dŔanamh tanachadh roghnach doirbh.

Far a bheil aonta ionadail ann, gheibhear air l¨ghdachadh a dhŔanamh air sgaoileadh nan sika agus air a' mhilleadh a dh'adhbhraicheas iad tro smachd ghnýomhach, gu s˛nraichte le bhith a' cumail smachd air dÓimh th¨sail.

Gus Óireamhan de fhŔidh ruadha a chumail cho saor 's a ghabhas bho gine sika, thathas air eileanan far costa an iar na h-Alba a chomharrachadh mar thŔarmainn dha fŔidh ruadha. ThŔid s¨il a chumail orra airson gine sika a lorg agus thŔid an inbhe a chumail tro ˛rduighean reachdail a chumas gnŔithean ¨ra a-mach.

á

á

English version