. A' tuigsinn buaidh nam fiadh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' tuigsinn buaidh nam fiadh / Understanding deer impacts

Tha fŔidh fhiadhaich nam pÓirt cudromach de fiadh-bheatha na h-Alba agus tha Óite m˛r eag-e˛lasach aca mar na beathaichean ionaltraidh neo-dhachaigheil as motha. Tha iad nam pÓirt riatanach de dh¨thaich na h-Alba agus, aig dl¨ths fhreagarrach, faodaidh iad cur ri luach dualchas nÓdarra iomadh Órainn. Ach faodaidh fŔidh 'milleadh' a dhŔanamh air fearann coillteach, air Óiteachas agus air an dualchas nÓdarra le bhith ag ionaltradh, a' criomadh agus a' stampadh.

Milleadh an coimeas ri buaidh

Nuair a thathas a' meas a bheil 'milleadh' ga dhŔanamh, tha na th' ann de bhuaidh ga thomhais agus an uair sin, gan cur c˛mhla, agus gam meas a rŔir dŔ cho cudromach 's a tha na nithean air an deach buaidh a thoirt.

Tha measadh 'milleadh' a' toirt breithneachadh, stŔidhte air fianais shoilleir shaidheansail, gu bheil na fŔidh a' toirt droch bhuaidh ann an Óite s˛nraichte.

Tha Dualchas NÓdair na h-Alba nas dualtaiche beachdachadh air 'milleadh' mar ný cudromach ma tha comharra nÓiseanta no eadar-nÓiseanta ga atharrachadh, no ma tha coltas ann gum faodadh buaidh a thoirt air.

'A' meas na th' ann de 'mhilleadh'

Nuair a thathas a' beachdachadh air a bheil 'milleadh' no 'droch mhilleadh' ga dhŔanamh, bithear a' beachdachadh air na leanas:

  • nÓdar is farsaingeachd buaidh fŔidh agus beathaichean ionaltraidh eile air an fhearann; agus
  • a' chudromachd a bhios luchd-seilbhe, reachdas nÓiseanta is eadar-nÓiseanta, poileasaidh riaghaltais agus ¨idhean farsaing sluaigh a' toirt dha na comharran sin.

Milleadh an dualchais nÓdarra

Bidh 'milleadh' ga dhŔanamh air an dualchas nÓdarra ann an suidheachaidhean nuair a bhios na leanas a' tachairt:

  • Órainnean nÓdarra is leth-nÓdarra air am bacadh bho bhith ag ath-nuadhachadh an lusan c˛mhdachaidh agus iomadachd an lusan;
  • Óireamh gnŔithean cudromach ionadail (beathaichean no lusan) a' crýonadh; No
  • comharran cudromach saidheansail talmhainn a' cnÓmh.

á

á

English version