. FŔidh Baile - Scottish Natural Heritage
skip to main content

FŔidh ann am bailtean agus mun timcheall / Deer in and around towns

Air sgÓth 's mar a tha Óireamhan fŔidh air talamh ýosal a sgaoileadh, gu s˛nraichte earbaichean ann an ionadan bailteach, tha feum ann tuigse nas fheÓrr fhaighinn air a' bhuaidh a th' aig seo air na fŔidh fhŔin agus air daoine.

Tha tuigse mun eadar-obrachadh sin na roinn obrach fhÓsail dha Dualchas NÓdair na h-Alba.

Rannsachadh

Chaidh The Management of Deer in Peri-urban Scotland external site a dhŔanamh le Rannsachadh Coille ann an 2009. Bha an obair rannsachaidh th¨sail seo a' feuchainn ri tuigse na b' fheÓrr fhaighinn air an raon cheistean, a tha iom-fhillte mar as trice, a bhios ag Ŕirigh nuair a tha fŔidh is daoine a' feuchainn ri bhith be˛ c˛mhla ann am bailtean agus mun timcheall.

Tha an roinn mu chuairt bhailtean seo air a mhýneachadh mar bhreac-dhualadh de thalamh measgaichte a tha a' gabhail a-steach roinnean taigheadais, c˛mhdhala, gnýomhachais, Óiteachais agus coilltearachd a gheibhear timcheall ar bailtean. Tha Óireamhan fÓsail fhŔidh a' gluasad a-steach dha na pÓirtean sin agus dh'fheuch an aithisg ri tuigse na b' fheÓrr fhaighinn air a' bhuaidh a tha seo a' toirt air na fŔidh is air daoine. Bha am pr˛iseact a' cuimseachadh air mar a bha daoine ag eadar-obrachadh le na fŔidh an Óite a bhith dýreach a' coimhead ri riaghladh practaigeach fhŔidh. Dh'fheuch e ri faighinn a-mach an robh d˛igh ann air modhan ¨ra a bhrosnachadh airson beachdachadh, measadh agus, far am feumar, riaghladh fŔidh.

Tro raon de cheisteachain agus buidhnean cuimseachaidh chaidh rannsachadh a dhŔanamh air na buaidhean matha is dona co-cheangailte ri fŔidh le cuideachadh bho choimhearsnachdan ionadail. Chaidh beachdachadh cuideachd air roghainnean riaghlaidh. Chaidh moladh a dhŔanamh air d˛igh a bheireadh brosnachadh dha a bhith dol an sÓs barrachd, dha tuigse fhaighinn agus d˛ighean riaghlaidh san Óm ri teachd. Thathas a' dearbhadh seo an-drÓsta leis an ¨ghdarras ionadail agus tro obair oighreachdan prýobhaiteach ann an coimhearsnachd Lodainn an Iar.

A' coimhead air adhart

NýáDualchas NÓdair na h-Albaána leanas:

  • Leanaidh iad ag obair le raon de dh'¨ghdarrasan ionadail airson aire is oideachadh adhartachadh mu ch¨isean co-cheangailte ri fŔidh;
  • Deasaichidh iad fuasglaidhean freagarrach is s˛nraichte airson c¨isean co-cheangailte ri tubaistean charbadan le fŔidh, milleadh, eucoir co-cheangailte ri fiadh-bheatha agus sÓbhailteachd fhŔidh;
  • Deasichidh iad seat de sti¨ireadh air SÓr Chleachdadh dhan fheadhainn a tha airson tuigse fhaighinn air fŔidh is air an riaghladh ann am bailtean is mun timcheall airson daoine a chuideachadh le bhith a' tuigsinn an d¨bhlain fhÓsail seo nas fheÓrr.
  • Bheir iad comhairle is taic sna h-Óiteachan far a bheilear a' riaghladh fŔidh, gu s˛nraichte far a bheil d¨bhlain ann a leithid t˛rr slighean poblach agus cothrom airson obair nam meadhanan;
  • ThŔid pr˛gram cunntaidh a leasachadh a' cleachdadh teicne˛las ann an ýomhaigheachd tearmach gus tuigse nas fheÓrr fhaighinn air meud is sgaoileadh nan Óireamhan meudachail sin de fhŔidh. Bheir seo dÓta seachad air an tŔid obair is co-dh¨naidhean riaghlaidh san Óm ri teachd a chuimseachadh.

Mar a leanas Lýonra Uaine Meadhan na h-Alba a' fÓs agus Óireamhan nam fiadh a' sealltainn seo, bidháDualchas NÓdair na h-Albaáann an suidheachadh nas fheÓrr airson comhairle lÓidir a thabhann dha manaidsearan fŔidh agus dhan t-sluagh phoblach, suas gu ¨ghdarrasan ionadail agus luchd-leasachaidh seilbhe mu na c¨isean sin.

á

á

English version