. A' riaghladh fidh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' riaghladh fidh / Managing deer

Tha fidh fhiadhaich nan stras chudromach ann an Alba. Tha iad a' cur ri eaconamaidh na dthcha, riatanach airson ar bith-iomadachd agus tlachdmhor dha daoine de gach sersa. Gus cumail orra a' riaghladh fidh air ar fearann is dhar sluagh, dheasaich manaidsearan fearainn agus buidhnean poblach Scotland's Wild Deer: A National Approach (WDNA). Tha seo a' stiireadh ar digh-obrachaidh a thaobh riaghladh fidh.

Tha Managing Scotland's deer: a national approach a' suidheachadh nan gnomhan a tha sinn an dil a ghabhail os limh nar dleastanas r a thaobh nam fiadh agus nar n-obair co-cheangailte ri Coimisean Fidh na h-Alba.

A' stalcaireachd fidh SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

C a tha a' riaghladh nam fiadh

C na buidhnean agus na daoine a tha a' riaghladh fidh?

A' cumail sil air rainnean, seilleach SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

A' tuigsinn buaidh nam fiadh

D a' bhuaidh a th' aig fidh agus ciamar a bhios sinn ga thomhais?

Stalcairean SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Dighean riaghlaidh fidh

D dighean riaghlaidh a tha freagarrach do fhidh?

Fiadh Sika (Cervus nippon) SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Caochladh shersa fidh

Fiosrachadh mu na ceithir gnithean de dh'fhidh ann an Alba.

ilid SNH. Airson fiosrachadh mu chraichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann omhaighean Dualchas Ndair na h-Alba air Fn 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Fidh Baile

A' tuigsinn buaidhean agus dbhlanan de fhidh ann am bailtean agus mun timcheall.Last updated on Wednesday 10th July 2013 at 10:05 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo