. Ro-rÓdh ╠re 1 is ╠re 2 - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Ro-rÓdh / Introduction

╠re 1

Th˛isich a' chiad ýre de Phr˛iseact Mionc nan Eilean Siar ann an 2001. Bha e a' feuchainn ri dýon a chur air na h-e˛in neadachaidh is imrich aig a bheil cudromachd eadar-nÓiseanta, gu s˛nraichte air an fheadhainn a gheibhear gu cunbhalach taobh a-staigh Roinnean Dýon S˛nraichte sna h-Eileanan Siar. Theich mionc Ameireaganach bho tuathanas bŔin sna 1950an agus 60an. Tha iad nan sealgairean ionnsaigheach agus bidh iad a' gabhail brath air uighean is iseanan e˛in grunnachaidh a bhios a' neadachadh air an talamh. Chuir am pr˛iseact Ós dha mionc neo-dh¨thchasach Ameireaganach bho eileanan Uibhist a Tuath, Beinn nam Fadhla agus Uibhist a Deas agus l¨ghdaich e an Óireamh gu m˛r ann an ceann a deas na Hearadh. ThÓinig ╠re 1 gu ceann sa MhÓrt 2006.

╠re 2

Th˛isich ╠re 2 sa bhad nuair a thÓinig am pr˛gram soirbheachail sna h-Uibhistean gu ceann sa MhÓrt 2006. Ri linn seo leudaich riaghladh gnýomhach gu tuath gu Le˛dhas is na Hearadh. B' e a' chiad ýre, agus 's d˛cha an ýre bu chudromaiche, raon bufair a stŔidheachadh dha na h-Uibhistean. Gus seo a choileanadh, th˛isich oidhirp glacaidh an toiseach ann an ceann a deas na Hearadh. Chaidh t˛iseachadh a' cur ribeachan cuimsichte mu thimcheall colonaidhean stŔidhte steÓrnanan. Ach bha a' chuid mh˛r den ribeachadh air a ghabhail os lÓimh, agus tha fhathast, ann an d˛igh dian is rianail, a' t˛iseachadh ann an ceann a deas na Hearadh mus do ghluais e gu tuath is gun iar tro Le˛dhas gu Nis. Tha seo a' toirt timcheall air 7 mýosan ga choileanadh. An uair sin tha an obair a' t˛iseachadh a-rithist. Tha mu 7500 ribe suidhichte fad na týde ann an Le˛dhas is sna Hearadh agus iad gan obrachadh air bunait chuairteil.áChaidh ╠re 2 a chrýochnachadh ann an 2011 agus thathas an d˛chas gun tŔid cur Ós gu tur dha na mionc Ameireaganach bho na h-eileanan siar. Thathas an d˛chas cuideachd gum meudaich Óireamhan nan eun a bh' ann an cunnart ri linn seo.

á

á

English version