. Amasan is r¨intean pr˛iseact nam mionc - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Amasan, r¨intean, d˛ighean obrach is buannachdan /á Aims, objectives, methods and benefits

Amasan is r¨intean

'S i r¨n choitcheann Pr˛iseact Mionc nan Eilean Siar a bhith a' cur casg air tuilleadh troimhe-chŔile is call ann an Óireamhan nan eunágrunnachaidh is imrich aig a bheil cudromachd eadar-nÓiseanta agus a tha prýomhaichte fo Riaghailt CE airson E˛in Fhiadhaich, gu s˛nraichte an fheadhainn a tha rim faighinn gu cunbhalach taobh a-staigh Roinnean Dýon S˛nraichte. Mar sin bidh am pr˛iseact ag amas air na leanas:

1. Cur Ós do Mhionc Ameireaganach bho na h-Eileanan Siar air fad.

2. S¨il gheur a chumail air Uibhist a Tuath is Uibhist a Deas.

3. Fiosrachadh a chruinneachadh air d˛ighean smachd Ŕifeachdach.

4. Measadh a dhŔanamh air na d˛ighean airson smachd a chumail air mionc.

5. Aire a thogail gu c¨isean glŔidhteachais a thaobh e˛in agus cudromachd eadar-nÓiseanta nan Eilean Siar, a' gabhail a-steach cunnartan e˛in bho mhionc sna h-eileanan agus am fiosrachadh a sgaoileadh gu d¨thchannan E˛rpach eile aig a bheil na h-aon dhuilgheadasan.

D˛ighean obrach

Tha loidhne ribe eadar-dhealaichte, anns a bheil mu fhichead no trichead ribe, ga thoirt dha gach glacadair a h-uile seachdain. Tha an glacadh ga ghabhail os lÓimh ann an d˛igh dian is rianail, a' t˛iseachadh ann an ceann a deas na Hearadh mus tŔid gluasad uidh air n-uidh gu tuath is gun iar tro Le˛dhas gu ruige Nis. Bheir seo timcheall air seachd mýosan agus an uair sin tha an obair air fad a' t˛iseachadh a-rithist. 'S e cŔidichean beaga a th' anns na ribeachan is tha iad falaichte fon fh˛id le biadhadh de dh'Ŕisg no maghar, uaireannan an dÓ chuid, a rŔir Óm na bliadhna. Tha na ribeachan a' glacadh nam beathaichean ach chan eil iad gan dochann. Thathas a' fosgladh nan ribeachan a h-uile latha agus a' cur Ós dha na mionc gu h-iochdmhor le losgadh orra mun cheann le gunna-aeir. Bithear a' leigeil Ós gnŔithean neo-chuimsichte, m.e. grÓineagan gun cron a dhŔanamh orra. Tha timcheall air 7500 ribe suidhichte fad na týde. A thuilleadh air sin thathas a' cur ribeachan gu cunbhalach air gach eilean is sgeir taobh a-staigh 2km den chosta. Thathas a' cleachdadh nuadh aonadan GPS agus teicne˛lasan GIS gu cumanta tron phr˛iseact airson na ribeachan a thogail agus a lorg.

Buannachdan

Bheir glŔidhteachas nan gnŔithean d¨thchasach is imrich tro na h-Eileanan Siar piseach air gnýomhachas na turasachd gun teagamh sam bith. Gheibh iasgairean slaite is tuathanachasan Ŕisg buannachd cuideachd oir cha bhi mionc a' dŔanamh call air iasg tuathanachais is iasg fiadhaich ˛g. Tha na mionc Ameireaganach air uimhir de chall a dhŔanamh air cearcan dachaigheil is gu bheil daoine air stad gan cumail. Ach tha m˛ran chroitearan ionadail a' t˛iseachadh a' cumail chearcan is thunnagan a-rithist ri linn a' bhrosnachaidh a fhuair iad bho obair shoirbheachail a' phr˛iseict. Chruthaich am pr˛iseact ceithir dreuchdan deug lÓn-¨ine agus thathas a' ceannach nan stuthan gu h-ionadail far an gabh sin a dhŔanamh.

á

á

English version