. Pr˛iseact Mionc nan Eilean Siar - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Pr˛iseact Mionc nan Eilean Siar / Hebridean Mink Project

Tha Pr˛iseact Mionc nan Eilean Siar ag amas air a chur Ós don mhionc Ameireaganach uile gu lŔir anns na h-Eileanan Siar, gus stad a chur air tuilleadh draghan agus call do dh'e˛in-ghruinneachaidh a tha cudromach gu h-eadar-nÓiseantach.

Mapa - Pr˛iseact Mionc Innse Gall ę Iain Macleod/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Ro-rÓdh ╠re 1 is ╠re 2

GeÓrr eachdraidh air Pr˛iseact Mionc nan Eilean Siar.

Suaicheantas Pr˛iseact Mionc nan Eilean Siar ęSNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Amasan is r¨intean pr˛iseact nam mionc

DŔ a tha sinn a' feuchainn ri dhŔanamh?

Mionc le breac ęJohn MacAvoy/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Fiosrachadh mu mionc Ameireaganach

Fiosrachadh feumail co-cheangailte ri mionc agus ris a' phr˛iseact.