. A' riaghladh fiadh-bheatha - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' riaghladh fiadh-bheatha / Managing wildlife

Tha fiadh-bheatha na h-Alba, leithid fŔidh, ge˛idh, cearcan-fraoich is bradain a' tabhann st˛ras bheairteach. Thathas a' riaghladh fiadh-bheatha ann an Alba airson iomadach adhbhar. Nuair a thŔid a chuairteachadh gu math faodaidh riaghladh fiadh-bheatha sochairean a thoirt dha daoine, dhan eaconamaidh is dhan Órainneachd.

FŔidh Sika ęSNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

A' riaghladh fŔidh

Rannsaich mar a tha riaghladh seasmhach fŔidh buannachdail dhut fhŔin agus dhan Órainneachd.

Mionc ęFrank Stark/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Pr˛iseact Mionc nan Eilean Siar

Lorg tuilleadh fiosrachaidh mu phr˛iseact mionc nan Eilean Siar.

GŔadh glas / greylag goose ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

A' riaghladh ge˛idh

A' cothromachadh ¨idhean Óiteachais is glŔidhteachais.

Gille-Brýghde / Oystercatcher  ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

A' rannsachadh e˛in grunnachaidh Uibhist

Faigh tuilleadh a-mach mun phr˛iseact agus mar a tha sinn a' cuideachadh e˛in grunnachaidh Uibhist.