. E˛in-choille - Scottish Natural Heritage
skip to main content

E˛in-choille / Woodland birds

Tha coilltean uabhasach cudromach mar Órainnean do dh'e˛in ann an Alba, agus chan ann a-mhÓin air sgÓth nan sgýrean m˛ra a tha againn. Bidh na coilltean-daraich d¨thchasach a' cumail taic ri e˛in a tha a' gabhail a-steach eÓrr dhearg, riabhag-choille agus an ceileiriche-coille, agus anns na coilltean giuthais Albannach (feadhainn nÓdarra agus a chaidh a chur) tha a' chailleachag chýreach agus an capall-coille.

Nuair a chaidh gnŔithean annasach de chraobhan durcanach a chur air talamh Órd san dara leth dhen 20mh linn, dh'atharraich an cruth-týre gu tur. Thug seo buaidh mh˛r air e˛in, ach gu h-iongantach, tha m˛ran ghnŔithean rim faotainn sna h-Órainnean ¨ra seo. Faodaidh gnŔithean, as Óbhaist a bhith co-cheangailte ri coilltean sa bheil craobhan le duilleagan leathann agus talamh fosgailte, dŔanamh gu math aig gach ýre fÓis a tha ann an cuid dhe na h-Óitichean san deach craobhan durcanach a chur o chionn fhada. Mar eisimpleir, bidh an t-snÓthag, riabhagan-coille agusáan gocanáa' gintinn ann an Óitichean san do leagadh craobhan, agus gheibhear gealbhoinn-gÓraidh, deargain-seilich agus crýonagan-giuthais ann am bÓrr mus tig sgÓil-bhrat air. Bidh sme˛raich, loin-dubh, coilich-choille agus iomadh gnŔ eun-cobhartaich far a bheil craobhan nas sine. Cuideachd, tha gnŔithean co-cheangailte ri craobhan durcanach air an raon aca a leudachadh gu m˛r ann an Alba. Nam measg sin tha gealagan-buidhe, cam-ghoban, crýonagan-giuthais agus cailleachag cheann-dubh.

Capall-coille / Capercaillie

Seo fear de bheagan e˛in le ainm Beurla a thÓinig on GhÓidhlig. 'S e an t-eun eireachdail seo, le a phrýomh Órainn ann an coilltean de ghiuthas Albannach, an gnŔ as motha air an t-saoghal dhen choileach-fhraoich. Tha eachdraidh annasach air a bhith aige ann an Alba, agus tha e a-nis na thargaid aig riaghladh choilltean, a tha cuideachd a' gabhail a-steach tŔarmann an RSPB ann an Obar Neithich.

Cailleachag chýreach / Crested tit

'S ann ainneamh a bhios an t-eun aithnichte seo a' gluasad ro fhada bho choilltean giuthais Albannach, am prýomh Óite-fuirich aige. Bidh an fheadhainn bhoireann a' cladhach neadan ann an seann stocan giuthais. Chithear feadhainn ˛ga a-mach bho dheireadh a' ChŔitein, agus sa gheamhradh chithear iad glŔ thric c˛mhla ri e˛in-choille eile mar a' chrýonag-bhuidhe agus a' chailleachag cheann-gorm. Tha gnŔ s˛nraichte (no fo-ghnŔ) ann an Alba dhen chailleacheig chýrich, Parus cristatus scoticus. Tha gnŔithean eile dhiubh anns an Roinn E˛rpa.

EÓrr dhearg / Redstart

Seo eun cho aithnichte 's a bhios a' tadhal air na coilltean daraich as siar ann an Alba. Tha an t-eun dathach seo, a bhuineas do threubh nan uiseag, a' tilleadh Ó Afraga a h-uile earrach. Bidh iad a' sireadh thuill ann an craobhan le duilleagan leathann airson neadachadh annnta, ach gabhaidh iad cuideachd ri bogsaichean neadachaidh. Tadhail air Ionad TŔarmainn NÓdair NÓiseanta Thaighnis trÓth sa mhadainn deireadh an earraich no toiseach an t-samhraidh, agus ' iongantach mura faic thu an eÓrr-dhearg a' dýon a h-Óite le seinn bho mhullach nan craobhan daraich.

á

á

English version