. E˛in talamh Órd - Scottish Natural Heritage
skip to main content

E˛in talamh Órd / Upland birds

Tha iomadh gnŔ cumanta air feadh nan sgýrean farsaing de thalamh Órd ann an Alba mar an t-snÓthag, an uiseag, an gocan, am br¨-geal tuathach, an cloichearan agus an riabhag-mhonaidh. Tha cuid de thalamh Órd Alba cudromach gu h-eadar-nÓiseanta airson na th' ann de dh'e˛in-ghrunnachaidh mar an fheadag bhuidhe agus an deoch-bhiugh, agus tha gnŔithean tearc a' gintinn air na beanntan as Óirde, mar an t-amadan-m˛inticháagus gealag an t-sneachda.

An iolaire bhuidhe / Golden eagle

Tha an iolaire bhuidhe, a tha s˛nraichte math air sealg, na samhla do mh˛ran air talamh Órd, fiadhaich ann an Alba. Bidh an iolaire bhuidhe a' creach iomadh beathach mar fŔidh, coineanaich, geÓrr agus cearc-fhraoich. 'S Óbhaist na neadan a bhith air creagan iomallach a tha doirbh faighinn thuca, agus a tha pýos math air falbh bho dhaoine, ach bidh iad uaireannan ann an craobhan, gilean no fi¨ 's air leathad sýnte. Tha corra phaidhir a' gintinn faisg air taighean no rathaidean.

Air sgÓth 's gun robh cuid dhen bheachd nach robh an iolaire bhuidhe agus obair dhaoine air talamh Órd a' tighinn a rŔir a chŔile, bha an t-eun seo air a gheur-leanmhainn gu m˛r fad bhliadhnaichean, agus tha an obair mhý-laghail sin fhathast a' dol air adhart ann an cuid de dh'Alba. Chaidh sgr¨dadh a dhŔanamh air an iolaire bhuidhe ann an Alba fad iomadh bliadhna, agus tha deagh thuigse againn a-nis air an inbhe aca, agus na h-adhbharan nach eil ¨rachadh slÓn fhathast a' tighinn san Óireamh aca. ThaáDualchas NÓdair na h-Albaáa' cumail taic ri sgr¨dadh na h-iolaire, agus e˛in chobhartaich eile tro thabhartas airgid dha na Buidhnean Sgr¨daidh E˛in Chobhartaich ann an Alba external site .

A' chearc-fhraoich / Red grouse

Tha m˛inteach le cearcan-fraoich ann an sgýre mh˛r de thalamh Órd ann an Alba. Tha na sgýrean sin air an riaghladh gu dian le bhith a' dŔanamh fhalaisgean gu cunbhalach agus a' fÓgail an fhraoich na shrianagan agus na phýosan. Bidh sin a' toirt fhailleanan agus lusan ˛ga dha na h-e˛in mar bhiadh, agus bidh lusan nas sine agus nas Óirde a' toirt dhaibh fasgadh. 'S e sin a bhios a' toirt dhuinn a' phÓtrain mheasgaichte a chithear air iomadh monadh ann an ceann a deas agus air taobh an ear Alba. Tha sealg na circe-fraoich gu math cudromach dhan eaconamaidh air an d¨thaich.

á

á

English versionLast updated on Monday 10th February 2014 at 12:42 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo