. E˛in fýor-uisge - Scottish Natural Heritage
skip to main content

E˛in fýor-uisge / Freshwater birds

Tha iomadh Órainn fýor-uisge air feadh Alba, agus 's Óbhaist gu bheil fýor dheagh uisge annta. Mar sin chan eil e na iongnadh ged a bhiodh iad a' cumail taic ri m˛ran she˛rsaichean e˛in. Tha sruthain nan Órainn neadachaidh dhan bhreacan baintighearna, dhan ghobha-uisge, dhan lach-fhiacailleach agus dhan luatharan. Air cladaichean lochan air talamh Órd, far nach eil uiread do mhathachadh, bidh an learga ruadh, an learga dhubháagus an gŔadh glas a' gintinn. Air talamh ýosal, bidh an tunnag fhiadhaich, an lach ghlas agus lach a' ghuib leathainn a' neadachadh, agus ann an Arcaibh, an lach sti¨ireach. Bidh m˛ran thunnagan agus ghe˛idh a' geamhrachadh air lochan nas motha.

Chaidh gu le˛r de thalamh a bha fliuch roimhe a l¨ghdachadh no a chall air sgÓth drŔanadh no leasachadh Óiteachais. Le riaghladh freagarrach ge-tÓ, faodar na lÓraich sin fhaighinn air ais. Mar eisimpleir, le bhith c¨ramach mu ionaltradh agus ýre uisge, chaidh talamh fliuch ann an ╠le ann an tŔarmann Loch Ghruinneart external site a leasachadh gu bhith na dheagh Órainn do thunnagan agus do dh'e˛in ghrunnachaidh a' gheamhraidh.

Learga ruadh / Red-throated diver

C˛mhla ris gach rud a tha a' dŔanamh m˛inteach iomallach taobh an iar agus ceann a tuath Alba s˛nraichte, tha fuaim tiamhaidh nan geadh-gaob, agus na modhan taisbeanaidh a th' aca gus cŔile a thÓladh. Tha na h-e˛in seo, len coltas sýmplidh, a' neadachadh ann an lochain monaidh. Mothachail air atharrachadh, mar atharrachadh ann an ýre uisge, agus creachadh bho ghnŔithean neo-dh¨thchasach mar am mionc, chaidh an learga ruadh a chuideachadh le glŔidhteachas gnýomhach, mar eisimpleir le bhith a' toirt dhaibh eilean se˛laidh fuadain air an neadaich iad!

Iolaire-uisge / Osprey

Chan eil m˛ran as iongantaiche ann an saoghal fiadh-bheatha Alba ri bhith a' faicinn iolair'-uisge a' toirt sitheadh an comhair a casan sýos a loch airson iasg a ghlacadh. Tha e caran ne˛nach a-nis gun robh uiread de ghrÓin air an eun Ólainn seo, a tha a-nis cho c˛rdte, agus gun deach cur Ós dha ann am Breatainn toiseach an 20mh linn. Chaidh a thoirt air ais ann an 1954 dhan Óite sam faic thu iad fhathast an-diugh - Loch Gartain external site ann an Srath SpŔ. On uair sin, tha an iolair'-mhara air sgaoileadh air a socair fhŔin ann an Alba, far a bheil c˛rr is 140 paidhir a' neadachadh a-nis.

Gobha dubh an uisge / Dipper

Seo fear dhe na h-e˛in iongantach agus aithnichte a tha sna sruthain ghlana agus sna h-aibhnichean brasa. Aithnichear iad sa bhad le mar a tha iad a' gluasad suas is sýos. Bidh iad mar gum biodh iad a' sgŔith sýos fon uisge gus faighinn gu grunnd na h-aibhne, far am bi iad ag ithe neo-dhruim-altachain fýor-uisge.

á

á

English version