. E˛in Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Carson a tha e˛in Alba cho cudromach?

Tha eunlaith Alba iongantach fhŔinůagus cudromach

Tha eunlaith Alba air a bhith ainmeil o chionn linntean - ach carson a tha i cho cudromach, agus carson a bu ch˛ir dhuinn an aire a thoirt oirre?

An suidheachadh...

Air iomall na Roinn E˛rpa, agus air a cuartachadh le cladach agus muir a tha lÓn býdh, tha Alba mar Óite-býdh do dh'e˛in air an imrich, mar fhasgadh sÓbhailte geamhraidh do thunnagan, ge˛idh agus e˛in-týre, agus deagh dhachaigh as t-samhradh do dh'e˛in neadachaidh. Mur an do thadhail thu riamh air gin de dh'Óitean-c˛mhnaidh e˛in-mhara ann an Alba as t-samhradh, no ma chunnaic thu na sgaothan m˛ra ghe˛idh aig Cille BhlÓthain no ann an ╠le, gabhaidh tu iongnadh do bheatha! Tha c˛rr is 140 lÓrach ann an Alba a tha cho cudromach do dh'e˛in agus gu bheil iad air an dýon le comharrachaidhean eadar-nÓiseanta.

D¨thaich le iomadachd agus e˛in sh˛nraichte

Taobh a-staigh na RA, 's e Alba, a' phrýomh dhachaigh, no an aon dachaigh, aig iomadh gnŔ. Tha uallach s˛nraichte oirnn airson:

A' gabhail pÓirt

Tha iomadh d˛igh ann air ionnsachadh mu e˛in Alba, a' t˛iseachadh air do stairsich fhŔin. 'S e d˛igh mhath air ¨idh chloinne a thogail bogsa-neadachaidh external site áa dhŔanamh agus a chur suas. Thoir air e˛in tighinn dhan ghÓrradh agad le bhith a' fÓgail chnothan-talmhainn agus biadh eile aca, agus cuir ri sgeamachan sgr¨daidh luachmhor mar Garden Birdwatch external site . Tha iomadh club sgýreil agus buidheann eile ann airson do chuideachadh gus barrachd fhaotainn bho bhith a' coimhead e˛in.

á

á

English version